Μικροεπεξεργαστές

Κωδικός
5ΕΠ09
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
5
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Περιγραφή

Εσωτερική οργάνωση του μικροεπεξεργαστή. Βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή. Συμβολική γλώσσα (Assembly) και εκτέλεση προγράμματος. Συμβολομετάφραση. Χρονισμός. Μνήμη. Επικοινωνία μικροεπεξεργαστή με εξωτερικές συσκευές εισόδου/εξόδου. Μελέτες περίπτωσης μικροεπεξεργαστών. Χρήση αναπτυξιακών συστημάτων. Ανάπτυξη κώδικα και προσομοίωση.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Ο φοιτητής να γνωρίζει τη δομή και την οργάνωση ενός επεξεργαστή.
 • Ο φοιτητής να γνωρίζει τη διαδικασία δημιουργίας ενός εκτελέσιμου αρχείου.
 • Ο φοιτητής να εφαρμόζει προγραμματισμό για υλοποίηση ενός αλγορίθμου.
 • Ο φοιτητής να εφαρμόζει τεχνικές ανάπτυξης κώδικα για μικρό αποτύπωμα μνήμης.
 • Ο φοιτητής να γνωρίζει τον τρόπο σύνδεσης περιφερειακών εισόδου και εξόδου.
 • Ο φοιτητής να γνωρίζει τον τρόπο δημιουργίας μετρητών ρολογιού.
 • Ο φοιτητής να γνωρίζει τον τρόπο χρήσης διακοπτών διεργασίας.
 • Ο φοιτητής να εξοικειωθεί με σειρά μικροεπεξεργαστών.
 • Ο φοιτητής να εξοικειωθεί με σειρά αναπτυξιακών εργαλείων.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 • ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ, Παπάζογλου Παναγιώτης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η εκδ./2015, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 50656010
 • ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΑΛΕΞΙΟΥ,   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ,  2η εκδ./2012, ΑΘΗΝΑ, 22768243
 • Προγραμματισμός του Μικροελεγκτή AVR ATMega328, Καλοφωλιάς Δημήτριος , Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η εκδ./2017, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 68369856
 • Aρχιτεκτονική και προγραμματισμός του μικροελεγκτή AVR, Παπάζογλου Παναγιώτης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η εκδ./2017, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 59396174
 • Αρχιτεκτονική και Προγραμματισμός Μικροεπεξεργαστών, Παπάζογλου Παναγιώτης, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, 1η εκδ./2010, ΑΘΗΝΑ, 14803
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, ΤΟΜΟΣ Ι: Μικροεπεξεργαστές 80×86 Pentium και ARM, Πεκμεστζή Κιαμάλ, Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 1η εκδ./2009, ΑΘΗΝΑ, 45348
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Μικροελεγκτές AVR και PIC, Πεκμεστζή Κιαμάλ, Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 1η εκδ./2009, ΑΘΗΝΑ, 45471
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, Πεκμεστζή Κιαμάλ, Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 2η εκδ./1995, ΑΘΗΝΑ, 45472

Τρόπος Εξέτασης

 Τελική εξέταση θεωρίας 75% Βαθμός Εργαστηρίου 25%

Μετάβαση στο περιεχόμενο