Μορφοκλασματική και Υπολογιστική Γεωμετρία

Κωδικός
7ΕΠ12
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
7
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Μορφοκλασματικά σύνολα και η γεωμετρία τους: Ομοιότητα, διαστάσεις, δυναμικό σύστημα, επαναλαμβανόμενο σύστημα συναρτήσεων, μιγαδική, αναλυτική δυναμική, τα σύνολα Julia και Mandelbrot, υπολογιστικές μέθοδοι κατασκευής και γραφικής αναπαράστασής τους εις τις δύο και τις τρεις διαστάσεις. Σχεδιασμός και ανάλυση μεθόδων επεξεργασίας γεωμετρικών δεδομένων: γεωμετρικοί χώροι και αλγεβρικές αναπαραστάσεις σημείων, ευθειών και καμπύλων γραμμών, επιπέδων, επιφανειών, κ.ά., γεωμετρικός δυϊσμός, υποδιαιρέσεις του χώρου και διατάξεις επιφανειών, το Θεώρημα της ζώνης και οι εφαρμογές του, ακολουθίες Davenport – Schinzel και εφαρμογές αυτών, κυρτό περίβλημα σημείων και αλγόριθμοι εξεύρεσής του, διαγράμματα Voronoi και τριγωνισμοί Delaunay, τρόποι υπολογισμού των, λύσεις σε προβλήματα γειτονίας, τριγωνισμοί σημείων και διατάξεων, εφαρμογές, τεχνικές αναζήτησης ανά περιοχή: δένδρα υποδιαίρεσης, τεχνικές βασισμένες σε τυχαία δείγματα, όπως ε – δίκτυα και ε – προσεγγίσεις, παραμετρική αναζήτηση, εφαρμογές σε ρομποτική, όραση υπολογιστών, γραφικός και τεχνητός σχεδιασμός.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Η αναγνώριση ενός ομοίου προς εαυτόν σχήμα και του αναλλοιώτου της κλίμακός του.
  • Η κατανόηση του ανεξαρτήτου ευκρινείας των μορφοκλασμάτων, η εξοικείωση με τις επαναλαμβανόμενες διεργασίες παραγωγής μορφοκλασμάτων καθώς και η αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών και των γνωρισμάτων τους.
  • Η εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών προς σχεδιασμό και κατασκευή διαφόρων μορφοκλασμάτων.
  • Η αναγνώριση της χρήσης ενός εύρους γεωμετρικών δομών δεδομένων και μεθόδων υπολογισμού.
  • Η σύγκριση, η διάκριση και η επιλογή των καταλλήλων γεωμετρικών δομών δεδομένων και μεθόδων υπολογισμού βάσει κριτηρίων λειτουργικότητας, επιδόσεων σε χρόνο και χώρο και απαιτήσεων σε υλικό.
  • Η εφαρμογή βασικών τεχνικών σχεδιασμού δομών δεδομένων και μεθόδων υπολογισμού προς επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων.
  • Η αξιολόγηση της σπουδαιότητας των γεωμετρικών μεθόδων υπολογισμού εφαρμοζόμενες σε πολύπλοκα, περιπεπλεγμένα και συμπλεγματικά συστήματα.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Υπολογιστική γεωμετρία – Αλγόριθμοι και εφαρμογές, Mark de Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld, Mark Overmars, ΙΤΕ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 1η/2011, Ηράκλειο Κρήτης, 12407978
  • Υπολογιστική γεωμετρία: Μία σύγχρονη αλγοριθμική προσέγγιση, Γιάννης Ζ. Εμίρης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Π.Ε.   , 1η/2008, Αθήνα, 13936
  • O θαυμαστός κόσμος των fractal, Τάσος Μπούντης, Liberal Books Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., 1η/2004, Αθήνα, 50659163

Τρόπος Εξέτασης

Γραπτός και προφορικός

Υλικό

• Διαφάνειες • Σύγγραμμα • Άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο