ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (2014-2020) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΔΒΜ) και της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων» λειτουργεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος για το Τμήμα είναι ο Αν. Καθηγητής Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, ενώ Ιδρυματικός Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Θεοδωράκης. Η πράξη συγχρηματο­δοτεί­ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα της Πρακτικής μπορείτε να βρείτε στον επικαιροποιημένο Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και στο επίσημο site του κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Βόλου pa.uth.gr

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Περιγραφή και Ανάλυση Διαδικασιών

Στοιχεία Διοικητικού Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης :

Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για το τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Μαρία Μπουγιέση

Τηλ: 24310 47058 (9:00-15:00)

e-mail: praktiki.dib@uth.gr