Κατανεμημένα Συστήματα

Κωδικός
8ΕΠ18
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
8
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Εισαγωγή σε Κατανεμημένα Συστήματα. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων. Επικοινωνία πάνω από αναξιόπιστο Δίκτυο. Ομαδική επικοινωνία. Συγχρονισμός ρολογιών. Λογικά ρολόγια. Καθολικές καταστάσεις και συνέπεια. Ανοχή βλαβών και οπισθοδρόμηση. Έλεγχος αδιεξόδου. Έλεγχος τερματισμού. Προβλήματα κατανεμημένης συμφωνίας. Βυζαντινές βλάβες. Προβλήματα εκλογής αρχηγού. Αυτό-σταθεροποιούμενοι αλγόριθμοι. Κατανεμημένα συστήματα αρχείων. Διαχείριση αντιγράφων δεδομένων. Κατανεμημένες υπηρεσίες καταλόγου. Ομότιμα δίκτυα. Προγραμματιστικό μοντέλο Map-Reduce.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ένας φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

  • Κατανόηση των κυριότερων τεχνικών και αλγορίθμων σε βασικά προβλήματα κατανεμημένων συστημάτων.
  • Ικανότητα θεωρητικής ανάλυσης κατανεμημένων αλγορίθμων και πρωτοκόλλων (ορθότητα, πολυπλοκότητα χρόνου, πολυπλοκότητα μηνυμάτων).
  • Ικανότητα σχεδιασμού αξιόπιστων κατανεμημένων υπηρεσιών.
  • Εμπειρία στην υλοποίηση κατανεμημένων εφαρμογών και υπηρεσιών.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ JAVA, Ι. Κ. ΚΑΒΟΥΡΑΣ, Ι. Ζ. ΜΗΛΗΣ, Α. Α. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ, Γ. Β. ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
  • Κατανεμημένα Συστήματα, G.Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg, G. Blair, Εκδόσεις DA VINCI
  • ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ, ANDREW S. TANENBAUM, MAARTEN VAN STEEN, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Μετάβαση στο περιεχόμενο