Αριθμητική Ανάλυση

Κωδικός
5ΕΠ10
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
5
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
2
Ώρες Εργαστηρίου
2

Διδάσκων

Περιγραφή

Αριθμητικά σφάλματα υπολογιστή. Γραμμικά συστήματα: μέθοδος απαλοιφής Gauss. Μέθοδοι παραγοντοποιήσης LU και Choleski. Νόρμες – Ευστάθεια γραμμικών συστημάτων. Γενική επαναληπτική μέθοδος. Μέθοδοι Jacobi και Gauss – Seidel. Υπολογισμός ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων. Ελάχιστα τετράγωνα: βέλτιστη διακριτή προσέγγιση, βέλτιση συνεχής προσέγγιση. Παρεμβολή και προσέγγιση: παρεμβολή Lagrange, παρεμβολή Hermite. Αριθμητική ολοκλήρωση. Μέθοδοι ολοκλήρωσης τύπου Lagrange, ολοκλήρωση κατά Gauss. Μη γραμμικές αλγεβρικές εξισώσεις: εντοπισμός ριζών και μέθοδος διχοτόμησης. Γενική επαναληπτική μέθοδος. Μέθοδοι Newton – Raphson, κ.λπ. Μέθοδος Bernoulli για πολυωνυμικές εξισώσεις. Διαφορικές εξισώσεις. Μονοβηματικές μέθοδοι Taylor και Runge-Kutta. Πολυβηματικές μέθοδοι.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Αριθμητική Ανάλυση, Σοφιανός Γεώργιος Σ.,Τυχόπουλος Ευάγγελος Θ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε., 1η έκδ./2005, ΑΘΗΝΑ, 22635
  • Αριθμητική Ανάλυση: Εισαγωγή, ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΒΡΑΧΑΤΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 1η/2011, ΑΘΗΝΑ, 12867995
  • Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς, 4η Έκδοση, Σαρρής Ι., Καρακασίδης Θ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.,  4η/2017, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 68373915
  • Αριθμητική Ανάλυση, Νικόλαος Μισυρλής, “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ”, 2η/2017, ΑΘΗΝΑ, 77112304

Τρόπος Εξέτασης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και προαιρετικές εργασίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο