Βιολογία Ι

Κωδικός
2ΚΒ05
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
2
Περίοδος
EE
ECTS
4
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Περίγραμμα Μαθήματος

Διδάσκουσα

Περιγραφή

Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών – Μόρια κυττάρων – Δεσμοί βιομορίων – Ομοιότητα και ποικιλότητα κυττάρων – Κυτταρική οργάνωση – Οργάνωση και λειτουργία πρότυπων κυτταρικών συστημάτων. Πρώτο επίπεδο οργάνωσης της γενετικής πληροφορίας – Κωδικοποίηση γενετικής πληροφορίας – Δομή του DNA – Γενετικός κώδικας – Αντιγραφή DNA – Επιδιόρθωση DNA. Αποθήκευση και πακετάρισμα της γενετικής πληροφορίας – Πυρήνας και κυτταρικός κύκλος – Κεντρομερίδιο – Πυρηνίσκος – Πυρηνικός σκελετός – Δομή χρωματίνης στο μεσοφασικό πυρήνα – Δομή και λειτουργία νουκλεοσώματος – Υπερδομές ανώτερης τάξης και χρωμοσώματα. Δεύτερο επίπεδο ροής της γενετικής πληροφορίας – Από το DNA στο RNA – Από το RNA στις πρωτεΐνες. Δομή των πρωτεϊνών – Επίπεδα οργάνωσης των πρωτεϊνών – Ταξινόμηση των πρωτεϊνών σε οικογένειες – Τρόπος λειτουργίας των πρωτεϊνών. Ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων – Ρυθμιστικές αλληλουχίες του DNA – Ρυθμιστικές πρωτεΐνες – Καταστολείς – Μεταγραφικοί παράγοντες. Γενετική ποικιλότητα – Το βακτηριακό και ευκαρυωτικό γονιδίωμα – Γενετικές αλλαγές στα γονιδιώματα – Φυλετική αναπαραγωγή και ανακατανομή γονιδίων. Ερευνητική μεθοδολογία παρατήρησης ζωντανών οργανισμών – Τεχνολογία του DNA – Υβριδισμός νουκλεϊκών οξέων – Γενετική μηχανική. Δομή των μεμβρανών – Μοντέλα λειτουργίας των μεμβρανών – Ιδιότητες των κυτταρικών μεμβρανών – Μεμβρανική μεταφορά – Πρωτεΐνες φορείς και η λειτουργία τους – Ιοντικοί δίαυλοι και το δυναμικό της μεμβράνης.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

  • Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τα βασικά βιολογικά φαινόμενα, τις διεργασίες, τις δομές και τα οργανίδια του κυττάρου
  • Να επιλύουν προβλήματα που αφορούν κατανόηση των βασικών ιδιοτήτων του γενετικού υλικού και της ροής της γενετικής πληροφορίας
  • Να επιτελέσουν απλά εργαστηριακά πειράματα σε ένα βιολογικό εργαστήριο

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας 4η έκδοση, Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 4η/2018, ΑΘΗΝΑ, 77106932
  • Βιολογία Κυττάρου, Μαργαρίτης Λουκάς Χ., K. & Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε., 4η έκδ./2004, ΑΘΗΝΑ, 25249

Τρόπος Εξέτασης

  1. Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία (70%)

Επίλυση προβλημάτων με ανάλυση και υλοποίηση σχετικών μεθόδων

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  1. Γραπτές εξετάσεις στο εργαστήριο (30%)

Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας eclass.

Υλικό

Μετάβαση στο περιεχόμενο