Βάσεις Δεδομένων

Κωδικός
5ΚΠ01
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
5
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Περιγραφή

Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔBΔ). Αρχιτεκτονική ενός ΣΔΒΔ. Μοντελοποίηση δεδομένων με το μοντέλο οντοτήτων – συσχετίσεων. Σχεσιακό μοντέλο. Σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακός λογισμός. Γλώσσα SQL. Συνενώσεις πινάκων και συναφή ερωτήματα SQL. Ερωτήματα συνάθροισης και διαίρεσης σε SQL. Συναρτησιακές εξαρτήσεις και εξαρτήσεις πολλαπλών τιμών. Κανονικοποιήσεις. Επεξεργασία συναλλαγών και τεχνικές ταυτοχρονισμού. Φυσική οργάνωση ενός ΣΔΒΔ. Μέσα αποθήκευσης. Οργανώσεις αρχείων και κατάλογοι. Δενδρικοί κατάλογοι και αρχεία (Β-δένδρα, Β+δένδρα). Kατακερματισμός.

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ένας φοιτητής θα:

 • Μπορεί να σχεδιάζει διάγραμμα ΟΣ από προδιαγραφές και να το μετατρέπει στους πίνακες σχεσιακής ΒΔ.
 • Μπορεί να αναπτύσσει ερωτήματα σε σχεσιακή άλγεβρα.
 • Μπορεί να δημιουργεί μία ΒΔ και τους πίνακές της, να εισάγει/ενημερώνει/διαγράφει εγγραφές, να γράφει ερωτήματα σε SQL που αντιστοιχούν σε όλους τους βασικούς τελεστές της σχεσιακής άλγεβρας.
 • Μπορεί να γράφει ερωτήματα αθροίσεων και εμφωλευμένα ερωτήματα.
 • Μπορεί να δημιουργεί όψεις, γράφει αποθηκευμένες διαδικασίες και σκανδάλες σε MySQL.
 • Μπορεί να κανονικοποιεί τους πίνακες μιας ΒΔ.
 • Έχει αποκτήσει βασικό υπόβαθρο όσον αφορά στη διαχείριση δοσοληψιών από ένα σχεσιακό ΣΔΒΔ και τα πρωτόκολλα ταυτοχρονισμού.
 • Μπορεί να δημιουργεί δοσοληψίες σε MySQL.
 • Έχει αποκτήσει βασικό υπόβαθρο όσον αφορά στη δόμηση στο δίσκο των αρχείων εγγραφών, τα πρωτεύοντα ευρετήρια και ευρετήρια πολλών επιπέδων, Β και Β+ δέντρα και κατακερματισμό.   
 • Μπορεί να δημιουργεί ευρετήρια σε MySQL.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 • Μανωλόπουλος Ι. και Παπαδόπουλος Α.: “Συστήματα Βάσεων Δεδομένων”, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2006.
 • ElmasriR. andNavatheS.B.: “Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων”, 7η Έκδοση, 2015. Μετάφραση από τις Εκδόσεις Δίαυλος.
 • Ramakrishnan, Gehrke J.: “Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων”, 3η Έκδοση, 2012.
Μετάβαση στο περιεχόμενο