Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής

Κωδικός
8ΕΒ09
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
8
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Διδάσκουσα

Περιγραφή

Μεταγραφή στα προκαρυωτικά κύτταρα. Μεταγραφή στα ευκαρυωτικά. Ρύθμιση της έκφρασης της μεταγραφής (υποκινητές, ενισχυτές, γενικοί και ειδικοί μεταγραφικοί παράγοντες, επιγενετικές τροποποιήσεις). Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας (κλωνοποίηση, είδη PCR, αλληλούχιση DNA, γενετικό αποτύπωμα,). Η παρεμβολή RNA ρυθμίζει τη λειτουργία των γονιδίων, microRNAs.  Γονιδιωματική: θεμελιώδεις αρχές αλληλούχισης σε επίπεδο γονιδιώματος (στρατηγικές, πολλαπλή κάλυψη, συναρμολόγηση contigs, βιβλιοθήκες, τεχνολογίες sequencing, αλγόριθμοι).  Σύγκριση και ανάλυση γονιδιωμάτων (δημόσιες βάσεις, φυλογενετικές σχέσεις, στοίχιση και σύγκριση, BLAST, εντοπισμός γονιδίων, συνταινικότητα,, συγκριτική γονιδιωματική).   Από την αλληλουχία γονιδιωμάτων στην λειτουργία των γονιδίων. Ιατροδικαστική (Βιολογικές πηγές αποδεικτικών στοιχείων, απομόνωση, ποσοτικοποίηση και χρήση γενετικού υλικού, δείκτες SNP και STR, εντοπισμός, ανάλυση και χρήση πολυμορφισμών τους, μελέτη πατρότητας-συγγένειας, μιτοχονδριακό DNA, χρωμόσωμα Υ).

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι στόχοι του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές βασικές έννοιες της Μοριακής Βιολογίας που σχετίζονται με τη ροή της πληροφορίας και τη φύση του γενετικού υλικού. Ειδικότερα να αναπτύξει ικανότητες ανάλυσης και κριτικής σύνθεσης. Να αντιληφθεί ότι σημασία έχει η κατανόηση των μηχανισμών δίνοντας έμφαση στα φαινόμενα ρύθμισης, θεωρώντας ήσσονος σημασίας την αποστήθιση γνώσεων και λεπτομερειών.

Επιπλέον επιδιώκεται να γνωρίσουν οι φοιτητές τις αρχές στις οποίες στηρίζονται οι σημαντικότερες τεχνικές αιχμής της Μοριακής Βιολογίας και να κατανοήσουν τις εφαρμογές των τεχνικών αυτών στη βασική και στην εφαρμοσμένη έρευνα.

Σημασία επίσης δίνεται στο να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στην εγκληματολογία και ιατροδικαστική

Τέλος, το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο σύγχρονο και ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο της Γονιδιωματικής, και ειδικότερα στις εφαρμογές που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία, τη βιοτεχνολογία και την εξατομικευμένη ιατρική. Οι φοιτητές εξοικειώνονται ακόμη με τη χρήση γονιδιωματικών βάσεων δεδομένων και προβληματίζονται πάνω στις ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις της γονιδιωματικής έρευνας.

 

Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτήτριες και οι φοιτητές:

• θα είναι εξοικειωμένοι με τους όρους της Μοριακής Βιολογίας,

• θα είναι εξοικειωμένοι με μια σειρά βασικών μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη Μοριακή Βιολογία,

• θα είναι εξοικειωμένοι με την ερμηνεία πειραματικών αποτελεσμάτων Μοριακής Βιολογίας και την αξιολόγηση αυτών μέσα από το πρίσμα της Γενετικής και Γονιδιωματικής έρευνας,

• θα έχουν κατανοήσει τις πρακτικές εφαρμογές των τεχνικών αυτών σε διάφορους τομείς όπως η Υγεία,

• θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες πειραματικού σχεδιασμού, διατύπωσης και ελέγχου επιστημονικών υποθέσεων στη Μοριακή Βιολογία και τη Γενετική

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  1. Burton E. Tropp. Βασικές Αρχές Μοριακής Βιολογίας. Jones & Bartlett Learning. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2014.
  1. James D. Watson, Jan A. Witkowski, Richard M. Myers, Amy A. Caudy. Ανασυνδυασμένο DNA. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ Ο.Ε., 2007
  1. Geoffrey M. Cooper & Robert E. Hausman. Το Κύτταρο: Μια Μοριακή Προσέγγιση. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ Ο.Ε, Αλεξανδρούπολη, 2011.
  1. Lewin. Genes VIIΙ. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ Ο.Ε, Αλεξανδρούπολη, 2004
  2. Lisa Seidman. Εργαστηριακοί υπολογισμοί στις βιολογικές επιστήμες. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ Ο.Ε., 2010
  1. Peter J. Russell. iGenetics – Μια Μεντελική Προσέγγιση. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2009
  2. Διονύσιος Κ. Μουρελάτος. Στοιχεία Εφαρμοσμένης Γενετικής του Ανθρώπου, University Studio Press, 2009
  1. Μαρία Γεωργίου. Γενετική Ιατροδικαστική. Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ, 2008
  2. Brown Τ. Α .Γονιδιώματα – σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις. BROKEN HILL  PUBLISHERS LTD, Αλεξανδρούπολη, 2010
  1. S.H.Y. WONG, M.W. LINDER, R. VALDES. Φαρμακογονιδιωματική και πρωτεϊνωματική: Τα εργαλεία της εξατομικευμένης ιατρικής, ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, 2010

Τρόπος Εξέτασης

Γραπτή τελική εξέταση (100%)

Μετάβαση στο περιεχόμενο