Υπολογιστική Βιολογία

Κωδικός
7ΕΒ15
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
8
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Διδάσκουσα

Περιγραφή

Είδη αλγορίθμων στη βιοπληροφορική και την υπολογιστική βιολογία (Ευριστικοί αλγόριθμοι, Εξαντλητικοί αλγόριθμοι, Άπληστοι αλγόριθμοι, Αλγόριθμοι “διαίρει και βασίλευε”, Πιθανοθεωρητικοί αλγόριθμοι, Αλγόριθμοι δυναμικού προγραμματισμού). Μηχανική μάθηση στη βιοπληροφορική. Επιβλεπόμενη μάθηση- Μάθηση μέσω Παραδειγμάτων. Εκτίμηση Απόδοσης και Ακρίβειας. Επιλογή μεταβλητών. Μέθοδοι ομαδοποίησης. Μελέτες περίπτωσης και εφαρμογές.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτήτριες και οι φοιτητές:

• Θα είναι εξοικειωμένοι με τις βάσεις δεδομένων, το λογισμικό και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται στην Υπολογιστική Βιολογία

• Θα έχουν κατανοήσει τη χρησιμότητα της Υπολογιστικής Βιολογίας στην διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση του μεγάλου όγκου των βιολογικών δεδομένων

• Θα έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις και την εμπειρία έτσι ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν επιστημονικά στον τομέα της Υπολογιστικής Βιολογίας.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, NEIL C. JONES, PAVEL A. PEVZNER, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 1η/2010, ΑΘΗΝA

  •  Ανάλυση Βιολογικών Αλληλουχιών, R. Durbin, S. R. Eddy, A. Krogh,Gr. Mitchison. Επιστ. Επιμ. Γ. Εμίρης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε., 1η /2016, ΑΘΗΝΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο