Λειτουργικά Συστήματα

Κωδικός
4ΚΠ03
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
4
Περίοδος
EE
ECTS
6
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Περιγραφή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής Η/Υ. Ιστορική αναδρομή. Βασικά στοιχεία ενός ΛΣ. Διεργασίες. Επικοινωνία διεργασιών. Υποδοχές. Χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ. Νήματα. Συγχρονισμός. Σημαφόροι και παρακολουθητές. Αδιέξοδα. Οργάνωση μνήμης σταθερών τμημάτων. Σύστημα φίλων. Σελιδοποίηση και ιδεατή μνήμη. Κρυφή μνήμη. Διαχείριση αρχείων. Χρονοπρογραμματισμός δίσκου.

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ένας φοιτητής θα:

  • Έχει αποκτήσει το θεωρητικό υπόβαθρο όσον αφορά σε ζητήματα σχεδιασμού ΛΣ .
  • Έχει αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις στα κομμάτια του ΛΣ που άπτονται στη διαχείριση: διεργασιών, μνήμης και αρχείων.
  • Έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις πάνω σε αλγορίθμους για τα προβλήματα: χρονοδρομολόγησης της ΚΜΕ, αδιεξόδου, κρίσιμου τμήματος, χρονοδρομολόγησης της κεφαλής δίσκου.
  • Μπορεί να αναπτύσσει scripts στο κέλυφος του UNIX.
  • Μπορεί να δημιουργεί και να διαχειρίζεται διεργασίες στο UNIX.
  • Μπορεί να χρησιμοποιεί βασικά εργαλεία συγχρονισμού: σημαφόρους, monitors στο JAVA API.
  • Μπορεί να δημιουργεί και να διαχειρίζεται νήματα στο JAVA API.
  • Μπορεί να γράφει δικτυακές εφαρμογές πελάτη-εξυπηρετητή χρησιμοποιώντας sockets στο JAVA API.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Λειτουργικά Συστήματα, Silberschatz Abraham,Galvin Peter B. ,Gagne Greg, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, 2η έκδ./2009, ΑΘΗΝΑ, 14841
  • Λειτουργικά Συστήματα, 9η Έκδοση, Stallings William, “ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.”, 9η/2017, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 68374433
Μετάβαση στο περιεχόμενο