Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι

Κωδικός
7ΕΒ18
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
5
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Η φύση των Ιατρικών δεδομένων (λήψη, αποθήκευση, χρήση και λήψη ιατρικής απόφασης) – Πρότυπα, Συστήματα Κωδικοποίησης Ιατρικών Όρων – Συστήματα Καταγραφής της Ιατρικής Πληροφορίας – Βάσεις Ιατρικών Δεδομένων. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και Ιστορική Εξέλιξη αυτών. Τεχνολογίες Δικτύων στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας – Πρωτόκολλα Επικοινωνίας. Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου και Υποσυστήματα των Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείου (π.χ. Κλινικά Πληροφοριακά Συστήματα – Πληροφοριακά Συστήματα Ιατρικών Εργαστηρίων – Ακτινολογικό Υποσύστημα). Διαχειριστικό Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΔΠΣΥ) – Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (ΠΣΔ). Σύστημα Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Αρχές Λειτουργίας – Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας. Μέθοδοι Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας – Ολοκλήρωση και Διαλειτουργικότητα στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας – Διασφάλιση του Ιατρικού Απορρήτου. Οφέλη της χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας. Νέες τεχνολογίες στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (Κινητές Εφαρμογές) –Συγκριτική Μελέτη (case study) εφαρμοσμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.

Μαθησιακοί Στόχοι

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να δώσει στους φοιτητές το απαραίτητο θεωρητικό αλλά και πρακτικό υπόβαθρο σε σχέση με βασικές θεματικές ενότητες (topics) των πληροφοριακών συστημάτων που διέπουν το χώρο της υγείας.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Η Πληροφορική στην Ιατρική – eHealth – Βασικές Αρχές και Εφαρμογές, Venot Alain, Burgun Anita, Quantin Catherine, Broken Hill Publishers Ltd, 2019
  • Βιοπληροφορική-Εφαρμογές Υπολογιστών στη Φροντίδα Υγείας και τη Βιοϊατρική, Cimino J., Shortlife, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1η εκδ./2013, ΑΘΗΝΑ, 13256855
  • Πληροφοριακά συστήματα υγείας, Αποστολάκης Ιωάννης, Βαρλάμης Ηρακλής, “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ”, 3η έκδ./2016, ΑΘΗΝΑ, 59395216
  • Πληροφορική της υγείας-νοσηλευτική προσέγγιση, Mantas J.,Hasman A., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1η έκδ./2007, ΑΘΗΝΑ, 13256493
  • Ιατρική Πληροφορική τόμος Α, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, “””σοφία”” Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία”, 1η έκδοση/2011, ΑΘΗΝΑ, 166170
Μετάβαση στο περιεχόμενο