ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

(σε σχέση με τον Οδηγό Σπουδών 2019-2020)

 1. Μετακίνηση του μαθήματος «Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» από το 8ο στο 7ο εξάμηνο
 2. Αλλαγή στην ονομασία του μαθήματος “Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής” σε “Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής” με αναπροσαρμογή της ύλης, χωρίς αλλαγή εξαμήνου
 3. Αλλαγές στην ύλη των μαθημάτων «Ανάλυση Συστημάτων» και «Τεχνολογία Λογισμικού» με σκοπό να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και ταυτόχρονη μετονομασία τους ως «Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων» και «Προηγμένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού» αντίστοιχα, χωρίς αλλαγή εξαμήνου
 4. Αλλαγή στην ονομασία του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Κατανεμημένου Προγραμματισμού» σε «Κατανεμημένα Συστήματα» με αναπροσαρμογή της ύλης, χωρίς αλλαγή εξαμήνου
 5. Αλλαγή στην ονομασία του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Βιοηθικής και Μεθοδολογία της Έρευνας» σε «Βιοηθική και Μεθοδολογία της Έρευνας» με αναπροσαρμογή της ύλης, χωρίς αλλαγή εξαμήνου
 6. Αλλαγή στην ονομασία του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας» σε «Υπολογιστική Βιολογία» με αναπροσαρμογή της ύλης, χωρίς αλλαγή εξαμήνου
 7. Αλλαγή στην ονομασία του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών» σε «Ολοκληρωμένα Συστήματα» με αναπροσαρμογή της ύλης, χωρίς αλλαγή εξαμήνου
 8. Πρόσθεση νέου μαθήματος επιλογής «Ρομποτικά Συστήματα» (8ο εξάμηνο)
 9. Πρόσθεση νέου μαθήματος επιλογής «Ειδικά θέματα Επεξεργασίας και Ανάλυσης Σημάτων και Εικόνων» (8ο εξάμηνο)
 10. Πρόσθεση νέου μαθήματος επιλογής με τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών» ως συνέχεια του υποχρεωτικού μαθήματος του 4ου εξαμήνου «Δίκτυα Υπολογιστών» (7ο εξάμηνο)
 11. Πρόσθεση νέου μαθήματος επιλογής με τίτλο «Δίκτυα Αισθητήρων και Διαδίκτυο Πραγμάτων» το οποίο είναι και το γνωστικό αντικείμενο νέας θέσης (7ο εξάμηνο)
 12. Πρόσθεση νέου μαθήματος επιλογής με τίτλο «Λειτουργική Γονιδιωματική» (7ο εξάμηνο)
 13. Πρόσθεση νέου μαθήματος επιλογής με τίτλο «Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων» (6ο εξάμηνο)
 14. Πρόσθεση νέου μαθήματος επιλογής με τίτλο «Προγραμματισμός Εφαρμογών Διάχυτου Υπολογισμού» (6ο εξάμηνο)
 15. Πρόσθεση νέου μαθήματος επιλογής «Προγραμματισμός Παράλληλων Συστημάτων» (7ο εξάμηνο)
 16. Αντικατάσταση του μαθήματος «Εξελικτικοί Αλγόριθμοι» και εισαγωγή του νέου μαθήματος «Βαθιά Μάθηση» χωρίς αλλαγή εξαμήνου

Εκτός των ανωτέρω αλλαγών και εισαγωγή νέων νέων μαθημάτων, στο πρόγραμμα σπουδών δημιουργούνται ειδικεύσεις επιστημονικών περιοχών με την κατάλληλη ομαδοποίηση ομάδων μαθημάτων επιλογής ως ακολούθως:

 1. Λογισμικό και Πληροφοριακά Συστήματα
 2. Ευφυή Συστήματα και Ρομποτική
 3. Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη
 4. Δικτυοκεντρικά Συστήματα και Συστήματα Επικοινωνιών
 5. Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής
 6. Θεωρητικής Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηματικών

Α) Ο κύκλος μαθημάτων κάθε ειδίκευσης περιλαμβάνει 16-18 μαθήματα, από τα οποία οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία τουλάχιστον τα 10.

Β) Κάθε φοιτητής θα μπορεί να επιλέξει να μην ακολουθήσει ειδίκευση επιστημονικής περιοχής ή να ακολουθήσει περισσότερες από μία, αν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων.

Γ) Κάποια μαθήματα εντάσσονται σε περισσότερες από μία ειδικεύσεις επιστημονικών περιοχών.

Δ) Η ειδίκευση επιστημονικής περιοχής θα βεβαιώνεται από τη Γραμματεία με αναγραφή των αντίστοιχων μαθημάτων που περάτωσε επιτυχώς ο φοιτητής. Η βεβαίωση θα συνοδεύει το πτυχίο.

Ε) Η εφαρμογή των ειδικεύσεων επιστημονικών περιοχών θα έχει εφαρμογή για τους φοιτητές που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο 5ο εξάμηνο από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

O κατάλογος με την κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο επιλογής και την κατάλληλη επισήμανση των ανωτέρω αλλαγών βρίσκεται εδώ .


Μετάβαση στο περιεχόμενο