ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΕΜΥΒΓ)

Το Εργαστήριο Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής (ΕΜΥΒΓ), δημιουργήθηκε για να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΤΠΕΒ) στα γνωστικά αντικείμενα: Μοριακή Βιολογία, Μοριακή Γενετική, Μοριακή Διαγνωστική, Κλινική Επιδημιολογία, Μοριακή και Γενετική Επιδημιολογία, Βιοπληροφορική, Γονιδιωματική, Υπολογιστική  και Μαθηματική Βιολογία.

Στο Εργαστήριο Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής, με Διευθυντή Εργαστηρίου τον Καθηγητή Παντελή Μπάγκο, τοποθετείται το προσωπικό που εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου. Συγκεκριμένα:

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:

  • την εκτενή κάλυψη των διδακτικών και εργαστηριακών αναγκών του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα μαθήματα που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο
  • τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου, μέσω εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, καθώς και μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών και την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά
  • την προσέλκυση πόρων στο πλαίσιο εκτέλεσης ερευνητικών έργων και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
  • την προσέλκυση υψηλού επιπέδου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό
  • την ενεργή συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • την ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό που αναπύσσουν όμοια ή συναφή δραστηριότητα
  • την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 159/1984 (Α’53).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των ερευνητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο εργαστήριο:

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο