Βιοστατιστική

Κωδικός
4ΚΒ06
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
4
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Περιγραφή

Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική. Ορολογία, βασικές έννοιες και ορισμοί. Κυριότερες μεθόδοι Περιγραφικής Στατιστικής Ανάλυσης. Γραφικές και στατιστικές μέθοδοι περιγραφής των κυριότερων χαρακτηριστικών ενός δείγματος. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων. Ανασκόπηση παραμετρικών ελέγχων υποθέσεων και εφαρμογές τους στην Ιατρική και τη Βιολογία. Εισαγωγή στη μη Παραμετρική Στατιστική. Παρουσίαση των σημαντικότερων μη παραμετρικών ελέγχων υποθέσεων και εφαρμογές τους στην Ιατρική και τη Βιολογία. Συγκρίσεις μέσων τιμών δύο (ανεξάρτητων ή συσχετισμένων) πληθυσμών. Συγκρίσεις μέσων τιμών k πληθυσμών. Απλή και Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση. Στοιχεία ανάλυσης κατηγορικών δεδομένων. Πινάκες συχνοτήτων και πινάκες συνάφειας. Έλεγχοι ανεξαρτησίας/συνάφειας. Συντελεστές συσχέτισης. Λόγος πιθανοτήτων. Κίνδυνος, σχετικός κίνδυνος. Ευαισθησία και ειδικότητα. Προβλεπτική αξία. Σύγκριση δύο ή περισσοτέρων ανεξάρτητων ποσοστών. Έλεγχοι για συσχετισμένες παρατηρήσεις. Λογιστική παλινδρόμηση. Στοιχεία Ανάλυσης Επιβίωσης. Φύση και ιδιότητες μοντέλων επιβίωσης. Λογοκριμένοι και πλήρεις χρόνοι ζωής. Πίνακες επιβίωσης. Εμπειρική κατανομή επιβίωσης. Σύγκριση συναρτήσεων επιβίωσης. Σύντομη παρουσίαση του μοντέλου αναλογικών κινδύνων (παλινδρόμησης) κατά Cox. Στοιχεία δειγματοληψίας και κλινικών δοκιμών. Τεχνικές δειγματοληψίας. Στοιχεία σχεδιασμού επιδημιολογικής έρευνας. Η έννοια της κλινικής δοκιμής. Τα είδη των κλινικών δοκιμών. Οργάνωση και σχεδιασμός κλινικών δοκιμών.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Γνωριμία με τις βασικές έννοιες της Βιοστατιστικής
 • Μελέτη βασικών παραμετρικών ελέγχων επαγωγικής στατιστικής συμπερασματολογίας
 • Μελέτη βασικών μη παραμετρικών ελέγχων επαγωγικής στατιστικής συμπερασματολογίας
 • Εισαγωγή στην Ανάλυση Γραμμικής Παλινδρόμησης και εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 • Εισαγωγή στην Ανάλυση Λογιστικής Παλινδρόμησης και εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 • Εισαγωγή στην Ανάλυση Επιβίωσης και εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 • Μελέτη ειδικών περιπτώσεων και εφαρμογών από το πεδίο της Ιατρικής Στατιστικής

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 • Εφαρμοσμένη Στατιστική με έμφαση στις επιστήμες υγείας, Μπερσίμης Σωτήριος – Σαχλάς Αθανάσιος, “ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.”, 1η έκδ./2016,  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 59397001
 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική, Δαμιανού Χ., Χαραλαμπίδης Χ., Παπαδάτος Ν., Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 1η έκδ./2010, ΑΘΗΝΑ, 35478
 • Η διερεύνηση της Στατιστικής με τη χρήση του SPSS της ΙΒΜ, Andy Field, ” Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ”, ” ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ”,  1η Ελληνική από την 4η Αγγλική/2015,  ΑΘΗΝΑ, 50658563
 • Βιοστατιστική, Σταυρινός Βασίλης Γ., Παναγιωτάκος Δημοσθένης Β., Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε., 1η έκδ./2007, ΑΘΗΝΑ, 31148
 • Ανάλυση Δεδομένων με χρήση της R, Φουσκάκης Δ., ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 1η/2013 , ΑΘΗΝΑ, 33134029
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική με χρήση του IBM SPSS Statistics 23, Μπερσίμης Σωτήριος, Σαχλάς Αθανάσιος, “ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.”, 1η/2016, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 59384961

Τρόπος Εξέτασης

Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει: • εργασία με χρήση στατιστικού πακέτου (20%) • γραπτή τελική εξέταση (80%)

Υλικό

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος, αναρτώνται: • Οι διαφάνειες των παρουσιάσεων του μαθήματος • Φυλλάδια ασκήσεων ανά Κεφάλαιο της διδασκόμενης ύλης • Επαναληπτικά φυλλάδια https://eclass.uth.gr/courses/DIB_U_125/

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο