Διδακτική της Πληροφορικής

Κωδικός
0ΕΠ03
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (ελεύθερο)
Εξάμηνο
Ελεύθερο
Περίοδος
EE
ECTS
2
Ώρες Θεωρίας
2
Ώρες Εργαστηρίου

Περιγραφή

Θεωρίες για τη Μάθηση-Γνώση. Συμπεριφορισμός. Ανθρωπιστικές θεωρίες. Θεωρίες κοινωνικής μάθησης. Θεωρία Εποικοδομισμού. Κύκλος της μάθησης. Διδακτικός μετασχηματισμός. Εννοιολογική αλλαγή. Διδακτικό τρίγωνο. Νοητικά μοντέλα. Γνωστική σύγκρουση. Διδακτικές μέθοδοι. Οργάνωση μαθήματος. Προσδοκώμενα αποτελέσματα. Εκπαιδευτικές τεχνικές. Παιδαγωγικό σχεδιασμό της διδασκαλίας. Τρόποι ένταξης της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα. Προγράμματα σπουδών, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εργαστήρια.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Να αποκτήσουν οι διδασκόμενοι φοιτητές γνώσεις που αφορούν τη διδασκαλία της Πληροφορικής (και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) στην Ελλάδα του σήμερα
  • Να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων
  • Να γνωρίσουν τις θεωρίες μάθησης που αφορούν τη διδασκαλία της Πληροφορικής και βασικές συσχετιζόμενες έννοιές
  • Να μπορούν να επιλέγουν ποιο είδος διδασκαλίας, ποιο μοντέλο διδασκαλίας ή ποια στρατηγική διδασκαλίας είναι η καταλληλότερη για το εν λόγω διδασκόμενο αντικείμενο
  • Να γνωρίζουν τα βιβλία που διδάσκονται στα σχολεία και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΚΟΜΗΣ, "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ", 1η/2005, ΑΘΗΝΑ, 13678
  • Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, Συλλογικό, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ, 1η/2009, ΑΘΗΝΑ, 2606
  • Διδακτική και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων STEM και ΤΠΕ, Ψυχάρης Σαράντος, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος , "ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.", 1η/2017, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 68374254

Τρόπος Εξέτασης

Στο τέλος του εξαμήνου αξιολόγηση με γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο

Υλικό

Διαφάνειες σε κάθε μάθημα που παραδίδονται μέσω αλληλόδρασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο