Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών στη Βιοϊατρική

Κωδικός
6ΕΠ08
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
6
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
2
Ώρες Εργαστηρίου
2

Περιγραφή

Εισαγωγικά θέματα: Εφαρμογές ενσωματωμένων συστημάτων. Τεχνολογικός χώρος σχεδίασης και διεπιστημονικότητα. Σχεδιαστικά επίπεδα αφαίρεσης (abstraction levels) και ροές σχεδίασης (design flows). Προδιαγραφές και απαιτήσεις συστήματος. Υποσυστήματα: Μικροεπεξεργαστές. Μικροελεγκτές. Πρωτόκολλα Επικοινωνίας. Μνήμες. Αισθητήρες. Διεπαφές και διασύνδεση περιφερειακών. Εργαλεία σχεδίασης: Ανάπτυξη κώδικα περιγραφής σε Γλώσσα Περιγραφής Υλικού (HDL) και/ή Περιγραφής Συστήματος (SDL). Ιεραρχική μοντελοποίηση. Εργαλεία CAD και η χρήση τους. Σχεδίαση συστημάτων με εργαλεία CAD. Επίλυση προβλημάτων με εργαλεία CAD. Προσομοίωση με χρήση λογισμικού προσομοίωσης. Σχεδίαση Συστήματος: Μεθοδολογία ανάπτυξης συστημάτων, milestones. Μέθοδοι συσχεδίασης υλικού – λογισμικού, μοντελοποίηση συστήματος. Aποσύνθεση και κατάτμηση συστημάτων. Σχεδίαση υλικού: Τεχνολογία PAL/GAL/FPGA. Χρήση SRAM σε σχεδίαση. Μέθοδος one – hot. Υπολογισμός κρίσιμου μονοπατιού. Καθυστερήσεις εντός και εκτός κυκλώματος για κυκλώματα υψηλής ολοκλήρωσης. Μοντέλα μετάδοσης σήματος. Προσομοίωση (simulation). Σχεδίαση με περιορισμό λογικής πολυπλοκότητας, ή περιορισμένο αριθμό ακροδεκτών. Σχεδίαση λογισμικού: Μικροελεγκτές. Χαρτογράφηση μνήμης. Επικοινωνία με περιφερειακά. Μέθοδος δειγματοληψίας και μέθοδος διακοπών για υλοποίηση συστημάτων πραγματικού χρόνου. Ανάπτυξη λογισμικού οδηγών (driver) υλικού. Μέθοδοι αλλαγής προγράμματος ενσωματωμένων συστημάτων. Ταχεία ανάπτυξη συστημάτων. Αξιολόγηση: Δοκιμή, πιστοποίηση και ποιοτικός έλεγχος. Διεθνή πρότυπα. Εφαρμογές Βιοϊατρικής: Σύνδεση αισθητήρων. Μετατροπή σήματος Ψηφιακό-σε-Αναλογικό και Αναλογικό-σε-Ψηφιακό. Προ-επεξεργασία σήματος. Ενίσχυση σήματος. Επικοινωνία με τον επεξεργαστή. Ανάπτυξη κυκλωμάτων και συστημάτων για την Βιοϊατρική και αλγορίθμους βιοϊατρικής. Περιπτώσεις μελέτης. Ειδικά θέματα σχεδίασης: Σχεδίαση για επιβεβαίωση λειτουργίας. Μέθοδοι εξεύρεσης λαθών (debugging) για μεγάλα, σύνθετα, ή γρήγορα συστήματα. Υπολογισμοί στατικής και δυναμικής ισχύος, μέθοδοι ψύξης. Μέθοδοι εξοικονόμησης ισχύος για αυτόνομα συστήματα. Σχεδίαση με περιορισμούς. Περιορισμοί σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Τεχνολογίες για υπολογισμό, αποθήκευση, Ι/Ο, επικοινωνία. Αρτηρίες δεδομένων και ελέγχου. Διαχείριση πολυπλοκότητας. Φαινόμενα προερχόμενα από την αλλαγή κλίμακας. Συστήματα προτυποποίησης και τεχνολογία ανοικτού υλικού.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Κατανόηση των εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων.
 • Εξοικείωση με τις τεχνολογίες για τα ενσωματωμένα συστήματα.
 • Εξοικείωση με τα βασικά εργαλεία προσομοίωσης ανάπτυξης ενσωματωμένων συστημάτων.
 • Εξοικείωση με σχεδιαστικές ροές και μεθοδολογίες.
 • Εξοικείωση με τις γλώσσες περιγραφής υλικού.
 • Εξοικείωση με την ανάπτυξη λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα.
 • Κατανόηση της σχεδίασης με περιορισμούς.
 • Εξοικείωση με τη σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων για εφαρμογές βιοϊατρικής.
 • Εξοικείωση στο σχεδιασμό περιφερειακών ειδικού σκοπού για τη βιοϊατρική.
 • Εξοικείωση με την αξιολόγηση ενός ενσωματωμένου συστήματος.
 • Κατανόηση της μεθόδου σχεδίασης με σεβασμό στα διεθνή πρότυπα.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 • Βασικές Δομές Ενσωματωμένων Συστημάτων, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, “Μ αρκέλλα Ι. Βαρβαρήγου”, 1η/2018, ΑΘΗΝΑ, 77119177
 • ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΜΗΝΑΣ ΔΑΣΥΓΕΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΝΤΡΗΣ, “Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα – Αποθετήριο “”Κάλλιπος”””, 1η/2016, ΑΘΗΝΑ, 320162
 • Προγραμματισμός του Μικροελεγκτή AVR ATMega328, Καλοφωλιάς Δημήτριος Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η/2017, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 68369856
 • Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων, Σούντρης, Δημήτριος, Δασυγένης, Μηνάς, DA VINCI Μ.Ε.Π.Ε, 1η/2016, ΑΘΗΝΑ, 59372855
 • Πρακτικά Θέματα Ενσωματωμένων Συστημάτων, Ευάγγελος Φιλιππάτος, Νικόλαος Σπ. Βώρος, ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ, 1η/2014, ΑΘΗΝΑ, 41963861
 • Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, 3η Εκδοση, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 3η/2018, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 77106782
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Μετρήσεων, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης , ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η/2013, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 32999095
 • ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΟΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ AVR ΚΑΙ ARDUINO, ΠΟΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ ΙΚΕ”, 2η/2015, ΑΘΗΝΑ, 77111948
 • Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή AVR, Gadre Dhananjay V., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η/2001, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 18548914
 • Οι Υπολογιστές ως Συστατικά Στοιχεία, Αρχές Σχεδίασης Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων, Wayne Wolf, “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ”, 1η/2008, ΑΘΗΝΑ, 3409

Τρόπος Εξέτασης

Τελική εξέταση θεωρίας 70% Βαθμός Εργαστηρίου 30%

Μετάβαση στο περιεχόμενο