Γραφική Υπολογιστών

Κωδικός
6ΚΠ07
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
6
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Περιγραφή

Εισαγωγή στη Γραφική Υπολογιστών (Γ.Υ.), σωλήνωση και υλικό Γ.Υ. Μέθοδοι υπολογισμού και χάραξης ευθυγράμμων τμημάτων, κύκλων και κωνικών τομών, τεχνικές εξομάλυνσης, μέθοδοι υπολογισμού και γεμίσματος πολυγώνων, μέθοδοι αποκοπής γραμμών και πολυγώνων στις δύο διαστάσεις. Διδιάστατα και τριδιάστατα συστήματα συντεταγμένων και μετασχηματισμοί, σύνθετοι μετασχηματισμοί, ομογενείς συντεταγμένες, προβολές και μετασχηματισμοί θέασης. Διαλογή και εξάλειψη κρυφών επιφανειών, μέθοδοι αποκοπής γραμμών και πολυγώνων στις τρεις διαστάσεις. Αναπαράσταση και απλούστευση προτύπων. Παραμετρικές καμπύλες και επιφάνειες, επιφάνειες Bézier και Spline, αναπαράσταση επιφανειών και παραμόρφωση, εφαρμογή στα ανατομικά πρότυπα. Χρωματικά πρότυπα, μελανόλευκη αυτοτυπία, πρότυπα φωτισμού και σκίασης.

Μαθησιακοί Στόχοι

· Εμπέδωση των βασικών θεωρητικών εννοιών Γραφικής Υπολογιστών (Γ.Υ.) και της θέσης τους στη συνολική σωλήνωση απόδοσης τριδιαστάτων σκηνών και δημιουργίας ψηφιακών εικόνων.

· Εκμάθηση αρχών, μεθόδων υπολογισμού και τεχνικών προς δημιουργία γραφικών υπολογιστών, διαδραστικού λογισμικού και συστημάτων αναπόλησης.

· Ικανότητα σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού με χρήση OpenGL για απόδοση, διάδραση και αναπόληση καθώς και υλοποίησης επαγγελματικών εφαρμογών Γ.Υ. αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά κρηπιδώματα.

· Εξοικείωση με συστήματα Γ.Υ. και με τις εφαρμογές τους σε τομείς, όπως οι ταινίες κινουμένων σχεδίων, τα παίγνια υπολογιστών, η αναπόληση επιστημονικών δεδομένων, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών κ.ά.

· Κατανόηση των διαφορών, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων στις δυνατότητες των διαθέσιμων τεχνολογικών λύσεων σχετικών με τη Γ.Υ.

· Παρακολούθηση των εξελίξεων, εκτίμηση και αποτίμηση των δυνατοτήτων τις οποίες προσφέρει η τεχνολογική και θεωρητική πρόοδος στον εν λόγω τομέα

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • DonaldHearn και M. PaulineBaker, Γραφικά υπολογιστών με OpenGL, 3η έκδ., Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2011
  • Θ. Θεοχάρης και Αλ. Μπεμ, Γραφικά: Αρχές και αλγόριθμοι, Εκδ. Συμμετρία, Αθήνα, 1999
  • Θ. Θεοχάρης, Γ. Παπαϊωάννου, Ν. Πλατής και Ν. Μ. Πατρικαλάκης, Γραφικά και οπτικοποίηση: Αρχές και αλγόριθμοι, Εκδ. Συμμετρία, Αθήνα, 2010
  • Αθ. Δ. Στυλιάδης, Γραφικά με ηλεκτρονικό υπολογιστή, Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1999

Προτεινόμενη η-Βιβλιογραφία :

  • Βοσινάκης Σπυρ., Εικονικοί κόσμοι: Σύγχρονες προσεγγίσεις, εφαρμογές και ανάπτυξη σε περιβάλλον OpenSimulator, Σ.Ε.Α.Β., Αθήνα, 2015
  • Λέπουρας Γεώργ., Αντωνίου Αγγ., Πλατής Νικ. και Χαρίτος Δημ., Ανάπτυξη συστημάτων εικονικής πραγματικότητας, Σ.Ε.Α.Β., Αθήνα, 2015
  • Κων. Μουστάκας, Ιωάν. Παλιόκας, Αθαν. Τσακίρης και Δημ. Τζοβάρας, Γραφικά και εικονική πραγματικότητα, Σ.Ε.Α.Β., Αθήνα, 2015

Τρόπος Εξέτασης

Ο βαθμός των τελικών και επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κατά 60%. Ο μέσος όρος των γραπτών εργασιών συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κατά 40%, εφ’ όσον υπάρξει προβιβάσιμος βαθμός στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Υλικό

• Διαφάνειες • Σύγγραμμα • Άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο