Αναγνώριση Προτύπων (6ΕΠ02)
Διδάσκων : Βασίλης Πλαγιανάκος
Βοηθός : Γεωργακόπουλος Σπυρίδων
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο6
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Συστήματα αναγνώρισης προτύπων. Ταξινομητές Bayes, πλησιέστερου γείτονα. Παραμετρική εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας (maximum Likelihood, maximum Apotseriori). Μη παραμετρικές μέθοδοι εκτίμησης πιθανότητας (παράθυρα Parzen). Μη γραμμικοί ταξινομητές. Αλγόριθμος perceptron. Πολυστρωματικά νευρωνικά δίκτυα. Γέννηση χαρακτηριστικών: Σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής μορφών, περιγράμματα, σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής περιγράμματος, κώδικας αλύσου, πολύγωνα, υπογραφές, μετασχηματισμοί Fourier, σχήματα περιγραφής εσωτερικού περιοχής εικόνας, ροπές, υφή.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Αναγνώριση Προτύπων , Theodoridis S., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1η έκδ./2011, ΑΘΗΝΑ, 13256974
Τρόπος Εξέτασης
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και προαιρετικές εργασίες.