Βιολογία Ι (2ΚΒ05 )
Διδάσκων : Μπράλιου Γεωργία
Βοηθός : Roumia Ahmed, Βέννου Κωνσταντίνα, Καπούλα Γεωργία, Μπράλιου Γεωργία
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο2
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS4
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου1
Περιγραφή
Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών - Μόρια κυττάρων - Δεσμοί βιομορίων - Ομοιότητα και ποικιλότητα κυττάρων - Κυτταρική οργάνωση - Οργάνωση και λειτουργία πρότυπων κυτταρικών συστημάτων. Πρώτο επίπεδο οργάνωσης της γενετικής πληροφορίας - Κωδικοποίηση γενετικής πληροφορίας - Δομή του DNA - Γενετικός κώδικας - Αντιγραφή DNA - Επιδιόρθωση DNA. Αποθήκευση και πακετάρισμα της γενετικής πληροφορίας - Πυρήνας και κυτταρικός κύκλος – Κεντρομερίδιο – Πυρηνίσκος - Πυρηνικός σκελετός - Δομή χρωματίνης στο μεσοφασικό πυρήνα - Δομή και λειτουργία νουκλεοσώματος - Υπερδομές ανώτερης τάξης και χρωμοσώματα. Δεύτερο επίπεδο ροής της γενετικής πληροφορίας - Από το DNA στο RNA - Από το RNA στις πρωτεΐνες. Δομή των πρωτεϊνών - Επίπεδα οργάνωσης των πρωτεϊνών - Ταξινόμηση των πρωτεϊνών σε οικογένειες - Τρόπος λειτουργίας των πρωτεϊνών. Ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων - Ρυθμιστικές αλληλουχίες του DNA - Ρυθμιστικές πρωτεΐνες – Καταστολείς - Μεταγραφικοί παράγοντες. Γενετική ποικιλότητα - Το βακτηριακό και ευκαρυωτικό γονιδίωμα - Γενετικές αλλαγές στα γονιδιώματα - Φυλετική αναπαραγωγή και ανακατανομή γονιδίων. Ερευνητική μεθοδολογία παρατήρησης ζωντανών οργανισμών - Τεχνολογία του DNA - Υβριδισμός νουκλεϊκών οξέων - Γενετική μηχανική. Δομή των μεμβρανών - Μοντέλα λειτουργίας των μεμβρανών - Ιδιότητες των κυτταρικών μεμβρανών - Μεμβρανική μεταφορά - Πρωτεΐνες φορείς και η λειτουργία τους - Ιοντικοί δίαυλοι και το δυναμικό της μεμβράνης.
Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

  • Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τα βασικά βιολογικά φαινόμενα, τις διεργασίες, τις δομές και τα οργανίδια του κυττάρου
  • Να επιλύουν προβλήματα που αφορούν κατανόηση των βασικών ιδιοτήτων του γενετικού υλικού και της ροής της γενετικής πληροφορίας
  • Να επιτελέσουν απλά εργαστηριακά πειράματα σε ένα βιολογικό εργαστήριο
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας 4η έκδοση, Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 4η/2018, ΑΘΗΝΑ, 77106932
  • Βιολογία Κυττάρου, Μαργαρίτης Λουκάς Χ., K. & Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε., 4η έκδ./2004, ΑΘΗΝΑ, 25249
Τρόπος Εξέτασης
Γραπτές εξετάσεις
Υλικό
http://eclass.uth.gr/eclass/courses/DIB130/