Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής (3ΚΠ02)
Διδάσκων : Ιωάννης Τριανταφύλλου
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο3
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Στοιχεία συνδυαστικής ανάλυσης. Ιδιότητες πιθανότητας. Πράξεις ενδεχομένων. Πιθανότητα υπό συνθήκη. Κανόνας Bayes. τυχαίες διακριτές και συνεχείς μεταβλητές. Κατανομή τυχαίων διακριτών και συνεχών μεταβλητών. Από κοινού κατανομή τυχαίων διακριτών και συνεχών μεταβλητών. Μαθηματική ελπίδα τυχαίας μεταβλητής. Διακύμανση τυχαίας μεταβλητής. Ροπές τυχαίας μεταβλητής. Συνεχείς πολυμεταβλητές κατανομές. Κατανομές δειγματοληψίας. Σχέσεις κατανομών. Μέθοδοι εύρεσης εκτιμητριών (μέθοδος ροπών, μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας). Διάστημα εμπιστοσύνης μέσης τιμής. Διάστημα εμπιστοσύνης διαφοράς δύο μέσων τιμών. Διάστημα εμπιστοσύνης (ποσοστών, διαφοράς ποσοστών, διακύμανσης, λόγου διακυμάνσεων). Έλεγχοι υποθέσεων (μέσης τιμής, διαφοράς δύο μέσων τιμών, ποσοστών, διαφοράς ποσοστών, διακύμανσης, λόγου διακυμάνσης), Ανάλυση διακύμανσης. Γραμμική παλινδρόμηση. Διαστήματα εμπιστοσύνης για τους συντελεστές της γραμμικής παλινδρόμησης. Έλεγχοι υποθέσεων για τους συντελεστές της γραμμικής παλινδρόμησης. Προβλέψεις με το υπόδειγμα της γραμμικής παλινδρόμησης. Πολλαπλή παλινδρόμηση.
Μαθησιακοί Στόχοι
 • Γνωριμία με τις βασικές έννοιες της Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής
 • Μελέτη βασικών μεθόδων Συνδυαστικής Ανάλυσης και εφαρμογές στη Βιοϊατρική και την Επιστήμη των Υπολογιστών
 • Μελέτη της Θεωρίας Πιθανοτήτων και εφαρμογές στη Βιοϊατρική και την Επιστήμη των Υπολογιστών
 • Μελέτη διακριτών τυχαίων μεταβλητών και εφαρμογές στη Βιοϊατρική και την Επιστήμη των Υπολογιστών
 • Μελέτη συνεχών τυχαίων μεταβλητών και εφαρμογές στη Βιοϊατρική και την Επιστήμη των Υπολογιστών
 • Mελέτη ειδικών διακριτών κατανομών και μοντελοποίηση προβλημάτων από το χώρο της Βιοϊατρικής και της Επιστήμης των Υπολογιστών
 • Mελέτη ειδικών συνεχών κατανομών και μοντελοποίηση προβλημάτων από το χώρο της Βιοϊατρικής και της Επιστήμης των Υπολογιστών
 • Γνωριμία με τις βασικές έννοιες Επαγωγικής Στατιστικής
 • Μελέτη βασικών μεθόδων Εκτιμητικής
 • Εισαγωγή στην απλή Γραμμική Παλινδρόμηση
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
 • Γεωργιακώδης, Φ. & Τριανταφύλλου, Ι.. (2011). Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Εκδόσεις Σταμούλη.
 • Παπαϊωάννου, Τ. & Φερεντίνος, Κ. (2004). Ιατρική στατιστική και στοιχεία βιομαθηματικών, Εκδόσεις Σταμούλη.
 • Σταυρινός, Β. Γ. & Παναγιωτάκος, Δ. Β. (2007). Βιοστατιστική, Εκδόσεις Γ. Δαργάνος.
Τρόπος Εξέτασης
Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει: • γραπτή τελική εξέταση (100%)
Υλικό
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος, αναρτώνται: • Οι διαφάνειες των παρουσιάσεων του μαθήματος • Φυλλάδια ασκήσεων ανά Κεφάλαιο της διδασκόμενης ύλης • Επαναληπτικά φυλλάδια http://eclass.uth.gr/eclass/courses/DIB107/