Παρίσης Γάλλος, Εντεταλμένος Διδασκαλίας
Ώρες επικοινωνίας με φοιτητέςΠαρασκευή 15:00-17:00
Μαθήματα
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι (7ΕΒ18), Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ (8ΕΒ19)