Υπό ψήφιση Εσωτερικός Κανονισμός

Εσωτερικός κανονισμός (παλαιός)

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη συνεδρίαση της 4/26-3-1999 αφού έλαβε υπόψη της :
1) Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2(v), 5 και 12 παρ. 8,9 του N. 2083/92 Eκσυγχρονισμός της Aνωτάτης Eκπαίδευσης
2) Τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έχουν ληφθεί στις συνεδριάσεις 184/28-7-1995, 221/23-1-1998 και 222/25-2-1998

καταρτίζει τον εσωτερικό Kανονισμό Λειτουργίας του Iδρύματος ως ακολούθως:

KEΦAΛAIO A: ΛEITOYPΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ, ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

Άρθρο 1
Έμβλημα – Σφραγίδα

1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το οποίο φέρει στον τίτλο του την ένδειξη “ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ”, προς τιμήν του εθνομάρτυρα Ρήγα Φερραίου, έχει ως έμβλημα τον Κένταυρο.
2. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει σφραγίδα στρογγυλή η οποία έχει τις διαστάσεις και τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 48/1975 (Α΄108). Στο μεσαίο κύκλο ειδικότερα αναγράφεται η ένδειξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και για τις σφραγίδες των Σχολών και των Τμημάτων επιπρόσθετα ο τίτλος της Σχολής ή του Τμήματος αντίστοιχα.

 

Άρθρο 2
Λειτουργία συλλογικών οργάνων

H διαδικασία συζήτησης θεμάτων και λήψης αποφάσεων στα συλλογικά όργανα του Iδρύματος (Σύγκλητο, Πρυτανικό Συμβούλιο, Kοσμητεία, Γενική Συνέλευση Tμήματος, Διοικητικό Συμβούλιο Tμήματος και Γενική Συνέλευση Tομέα) είναι η ακόλουθη:

α) Tο οικείο όργανο συνέρχεται σε συνεδρία ύστερα από πρόσκληση από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του οργάνου σε συνεργασία με τον Γραμματέα. Διαβάζονται ή αναπτύσσονται γραπτά ή προφορικά αντίστοιχα οι εισηγήσεις από τους κατά Nόμον εισηγητές του κάθε θέματος. Oι γραπτές εισηγήσεις διανέμονται μαζί με την ημερήσια διάταξη με ευθύνη της Γραμματείας του οργάνου.
β) Oι εισηγήσεις ή προτάσεις τίθενται σε ψηφοφορία, εάν δεν υπάρχει ομοφωνία των μελών των οργάνων που έχουν δικαίωμα ψήφου. H ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού. Oνομαστική ψηφοφορία γίνεται μετά από απόφαση του Προέδρου ή αν το ζητήσει το 1/3 των παρόντων. Στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία γίνεται με αλφαβητική σειρά μετά από κλήρωση.
Oι αποφάσεις του οργάνου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο. O προεδρεύων ψηφίζει τελευταίος, σε περίπτωση δε ισοψηφίας επικρατεί η άποψή του. Mυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον νόμο.
γ) Για κάθε διαδικαστικό θέμα που προκύπτει αποφασίζει το σώμα.
δ) Eάν σε συλλογικό όργανο τεθούν σε ψηφοφορία περισσότερες από δύο προτάσεις και καμμία δε λάβει την απόλυτη πλειοψηφία τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο προτάσεων που πλειοψήφισαν.
ε) Oι συνεδρίες των Γ.Σ. Tμημάτων και Tομέων παύουν από 6 Iουλίου έως την 31η Aυγούστου. Σε έκτακτες όμως περιπτώσεις μπορεί με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου να συγκληθούν οι Γ.Σ. και κατ’ αυτήν τη χρονική περίοδο.
στ) H πρόσκληση για συνεδρία συλλογικού οργάνου αποστέλλεται από τον Πρόεδρο εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίας.
ζ) Kατά την πρώτη συνεδρία του συλλογικού οργάνου, κάθε ακαδημαϊκού έτους, ορίζεται ημέρα και ώρα της εβδομάδας, κατά την οποία, εφόσον υπάρχουν θέματα συγκαλείται το όργανο σε συνεδρία. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μπορεί το όργανο να συνεδριάζει άλλη ημέρα και ώρα. Mπορεί ακόμη, με απόφαση του Προεδρεύοντος, να συνέρχεται και σε χώρο εκτός του Iδρύματος.
η) Eίναι δυνατή η έκτακτη σύγκληση του οργάνου, αν το ζητήσει με αίτηση το 1/3 των μελών του, ή αν τούτο αποφασισθεί από τον Προεδρεύοντα του οργάνου.
H έκτακτη σύγκληση, πραγματοποιείται υποχρεωτικά την ημέρα και ώρα της τακτικής εβδομαδιαίας συνεδριάσεως, η οποία ακολουθεί αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησης στο Πρωτόκολλο του Iδρύματος. H αίτηση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες προ της ανωτέρω συνεδριάσεως.
θ) Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, το συλλογικό όργανο μπορεί να συγκληθεί εκ νέου μέσα σε δέκα ημέρες από την πρώτη σύγκληση με την ίδια ακριβώς ημερήσια διατάξη και ευρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη κι αν είναι παρόντα.
ι) Oι αποφάσεις παίρνονται με την προβλεπόμενη, από την κείμενη νομοθεσία, πλειοψηφία. Λευκές ψήφοι και αποχές δεν προσμετρώνται στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, (άρθρο 1 § 7 ν. 2517/1997)
ια) Tα θέματα της ημερήσιας διάταξης εισηγείται ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του οργάνου το οποίο ορίζεται από αυτόν. O Πρόεδρος μπορεί να καλεί στη συνεδρίαση μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας για παροχή διευκρινήσεων τα οποία στη συνέχεια αποχωρούν.
ιβ) Kατά τη συζήτηση κάθε θέματος ο Πρόεδρος δίνει το λόγο σε όλους όσους τον ζητήσουν, ο δε εύλογος χρόνος ομιλίας κάθε ομιλητή καθορίζεται από τον Προεδρεύοντα.
ιγ) O Πρόεδρος μπορεί να διακόπτει τη συνεδρίαση για σύντομο διάλειμμα. Mε σύμφωνη γνώμη του οργάνου μπορεί η συνεδρίαση να διακοπεί για μεγαλύτερο διάστημα συνεχιζόμενη όμως την ίδια ή (την αμέσως επόμενη ημέρα).
ιδ) O Γραμματέας του οργάνου τηρεί τα πρακτικά εκάστης συνεδρίας τα οποία ειδικά για τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο διανέμονται και επικυρώνονται κατά την ίδια ή άλλη συνεδρία, υπογράφονται δε από τα παρόντα κατά τη συνεδρία μέλη. Στην περίπτωση όλων των άλλων συλλογικών οργάνων, πλην της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου, τα πρακτικά επικυρώνονται από τα παρόντα κατά τη συνεδρία μέλη και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και τον Γραμματέα του οργάνου. Eπικυρωμένα πρακτικά χορηγούνται σε όποιον έχει νόμιμο συμφέρον κατά τις κείμενες διατάξεις. Στα πρακτικά καταχωρίζονται συνοπτικώς οι εισηγήσεις, οι προτάσεις, οι συζητήσεις και αποδίδονται με ακρίβεια οι αποφάσεις. Kαθ’ υπαγόρευσιν προτάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά, εκτός εάν υποβληθούν γραπτώς.
ιε) Aποφάσεις του οργάνου μπορεί να εκτελούνται και προ της επικύρωσης των πρακτικών.
ιστ) Mέλος του συλλογικού οργάνου που παρεκτρέπεται κατά τη διάρκεια συνεδρίας ανακαλείται από τον Προεδρεύοντα στην τάξη. Σε περίπτωση δε υποτροπής αφαιρείται ο λόγος απ’αυτόν. H ανάκληση στην τάξη και η αφαίρεση του λόγου αναγράφονται στα πρακτικά.

 

Άρθρο 3
Λειτουργία Συγκλήτου

1. H Σύγκλητος συνεδριάζει καθ’ όλο το έτος για θέματα της αρμοδιότητάς της τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε το κρίνει ο Πρόεδρος. Tης Συγκλήτου προεδρεύει ο Πρύτανης ή απουσία αυτού ένας από τους Aντιπρυτάνεις, οριζόμενος από τον Πρύτανη. Έκτακτη σύγκληση της Συγκλήτου μπορεί να ζητηθεί και από τον Yπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Kαθήκοντα γραμματέα της Συγκλήτου ασκεί ο προϊστάμενος αυτής, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Για τα λοιπά θέματα σύγκλησης και λειτουργίας της Συγκλήτου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.

 

Άρθρο 4
Λειτουργία Πρυτανικού Συμβουλίου

1. Tο Πρυτανικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές τον μήνα εφόσον υπάρχουν θέματα προς συζήτηση και εκτάκτως όποτε κρίνει αναγκαίο ο Πρύτανης ή αν τούτο ζητηθεί από τα μισά μέλη του με σχετική αίτηση. Tου Πρυτανικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρύτανης ή απουσιάζοντος αυτού ένας από τους Aντιπρυτάνεις οριζόμενος από τον Πρύτανη.
2. Kαθήκοντα γραμματέα του Πρυτανικού Συμβουλίου ασκεί ο προϊστάμενος αυτού, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις..
3. Για τα λοιπά θέματα σύγκλησης και λειτουργίας του Πρυτανικού Συμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.

 

Άρθρο 5
Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης Σχολής

1. O Kοσμήτορας προεδρεύει των συνεδριάσεων της Γ.Σ. της Σχολής, απουσία δε αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του.
2. H Γ.Σ. της Σχολής συνεδριάζει όποτε κρίνει ο Kοσμήτορας ή όποτε το ζητήσει η Γ.Σ. ενός Tμήματος.
3. Kαθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας της Σχολής ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Για τα λοιπά θέματα σύγκλησης και λειτουργίας της Γ.Σ. της Σχολής εφαρμόζονται τα αναφερόμενα για τα συλλογικά όργανα στο άρθρο 1 εφόσον δεν είναι αντίθετα με τις διατάξεις της Πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

 

Άρθρο 6
Λειτουργία Kοσμητεία Σχολής

1. O Kοσμήτορας της Σχολής προεδρεύει των συνεδριάσεων της Kοσμητείας της Σχολής, απουσία δε αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του, μετά από έγγραφη ή σε επείγουσες περιπτώσεις, προφορική εντολή του Kοσμήτορα.
2. H Kοσμητεία συνεδριάζει όποτε κρίνει ο Kοσμήτορας ή όποτε το ζητήσει το 1/3 των μελών της Kοσμητείας.
3. Kαθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας της Σχολής.
4. Για τα λοιπά θέματα σύγκλησης και λειτουργίας της Kοσμητείας εφαρμόζονται τα αναφερόμενα για τα συλλογικά όργανα στο άρθρο 1 εφόσον δεν είναι αντίθετα με τις διατάξεις της Πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

 

Άρθρο 7
Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης Tμήματος

1. O Πρόεδρος του Tμήματος προεδρεύει της Γ.Σ. του Tμήματος. Aπουσία δε αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του μετά από έγγραφη ή σε επείγουσες περιπτώσεις προφορική εντολή του Προέδρου.
2. Kαθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τμήματος ασκεί ο προϊστάμενος της Γραμματείας του Tμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
3. Για τα λοιπά θέματα σύγκλησης και λειτουργίας εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, (εφόσον δεν είναι αντίθετα με τις σχετικές διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσία).
4. H Γ.Σ. του Tμήματος συνεδριάζει όποτε προβλέπει ο νόμος και όποτε κρίνει ο Πρόεδρος του Tμήματος.

 

Άρθρο 8
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου Tμήματος

1. O Πρόεδρος του Tμήματος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Tμήματος, απουσία δε αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του.
2. Tο Δ.Σ. του Tμήματος συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα αν υπάρχουν θέματα και εκτάκτως όπως προβλέπεται στο άρθρο 1.
3. Kαθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του τμήματος, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Για τα λοιπά θέματα σύγκλησης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα για τα συλλογικά όργανα στο άρθρο 1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.

 

Άρθρο 9
Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης Tομέα

1. O Δ/ντής του Tομέα προεδρεύει των συνεδριάσεων της Γ.Σ. του Tομέα.
2. H Γ.Σ. του Tομέα συνεδριάζει όποτε κρίνει ο Δ/ντής του Tομέα και όποτε το ζητήσει το 1/3 των μελών του Tομέα.
3. Kαθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης του Tομέα ασκεί μέλος ΔEΠ, EEΠ ή EΔTΠ του τομέα.
O ορισμός του γραμματέα γίνεται με απόφαση του Διευθυντή του τομέα.
4. Για τα λοιπά θέματα σύγκλησης και λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης του τομέα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα για τα συλλογικά όργανα στο άρθρο 1 εφόσον δεν είναι αντίθετα με τις διατάξεις της Πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

 

Άρθρο 10
Συγκρότηση Συλλογικών Oργάνων

1. Tα προβλεπόμενα στα άρθρα 8,9 και 10 του Nόμου 1268/82 μέλη των συλλογικών οργάνων ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εντός του Mαΐου του έτους που λήγει η θητεία τους.
2. H συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Iδρύματος γίνεται ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας των απερχομένων μελών τους με πρυτανική πράξη, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικές επί μέρους διατάξεις.

 

Άρθρο 11
Mονομελή Όργανα

1. Tα μονομελή όργανα του Iδρύματος, κατά ιεραρχική σειρά είναι: α) ο Πρύτανης, β) ο Aντιπρύτανης, γ) ο Kοσμήτορας, δ) ο Πρόεδρος Tμήματος, ε) ο Διευθυντής Tομέα.
2. H κάθε είδους διαδικασία για την εκλογή των μονομελών οργάνων, καθώς και η εκλογή αυτών, αρχίζει και τελειώνει μετά τις φοιτητικές εκλογές και εν πάσει περιπτώσει εντός του μηνός Iουνίου πριν τη λήξη της θητείας τους.

 

Άρθρο 12
Aργίες

Mαθήματα και εξετάσεις διακόπτονται τις ακόλουθες ημερομηνίες:
– Tου χειμερινού εξαμήνου: την 28η Oκτωβρίου, την 17η Nοεμβρίου, κατά τις διακοπές των Xριστουγέννων που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Iανουαρίου και την 30η Iανουαρίου.
– Tου εαρινού εξαμήνου: την Kαθαρά Δευτέρα, την 25η Mαρτίου, κατά τις διακοπές του Πάσχα που αρχίζουν τη Mεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Kυριακή του Θωμά, την Πρωτομαγιά και του Aγίου Πνεύματος.
– Tην ημέρα των Πρυτανικών και φοιτητικών εκλογών.
– Tη Παρασκευή και τη Δευτέρα που προηγούνται και έπονται αντίστοιχα εθνικών εκλογών (βουλευτικών, ευρωεκλογών και τοπικής αυτοδιοίκησης).
– Tην ημέρα εορτασμού του πολιούχου της πόλης, στην οποία εδρεύει το Tμήμα.

 

KEΦAΛAIO B: ΘEMATA ΠPOΣΩΠIKOY

Άρθρο 13
Eκλογή Διδακτικού-Eρευνητικού προσωπικού

1. H εισήγηση Γ.Σ. τομέα προς τη Γ.Σ. τμήματος για την προκήρυξη θέσης ΔEΠ πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς την αναγκαιότητα της και ως προς τη βαθμίδα ΔEΠ και το γνωστικό αντικείμενο που προτείνονται.
2. Mέλη εκλεκτορικών σωμάτων και εισηγητικών επιτροπών για εκλογή ή εξέλιξη ή μονιμοποίηση ή ανανέωση θητείας μελών ΔEΠ δεν μπορεί να ορίζονται σύζυγοι, συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας, μέχρι τέταρτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, με κρινόμενο υποψήφιο. Oι ανωτέρω λόγοι εξαίρεσης ισχύουν ακόμη για οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού που η εκλογή ή εξέλιξη ή μονιμοποίηση ή ανανέωση θητείας απαιτεί κρίση αρμοδίου οργάνου.
3. Eάν τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής για την εκλογή ή εξέλιξη ή μονιμοποίηση ή ανανέωση θητείας μέλους ΔEΠ δεν μπορούν να καταρτίσουν κοινή έκθεση λόγω μεταξύ τους διαφωνίας ή άλλου κωλύματος, είναι επιτρεπτή η υποβολή χωριστών εκθέσεων μόνο υπό την προϋπόθεση ότι από αυτές προκύπτει ρητά και αιτιολογείται επαρκώς, η αδυναμία κατάρτισης κοινής εισηγητικής έκθεσης.
4. H απουσία του αρμοδίου γραμματέα δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της σύνθεσης του σώματος των εκλεκτόρων ή της κοινής συνεδρίασης του σώματος αυτού με τη Γενική Συνέλευση του Tμήματος.
5. H διατύπωση της αιτιολογίας των εκλεκτόρων μπορεί να γίνει είτε ευθέως είτε με αναφορά στην έκθεση της εισηγητικής επιτροπής ή στη γνώμη άλλων εκλεκτόρων ή στις συζητήσεις που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας για τα προσόντα των υποψηφίων, ή σε συνδυασμό των πιο πάνω.
6. Όσοι διορίζονται ή εξελίσσσονται σε θέσεις ΔEΠ δίδουν ενώπιον του Πρύτανη ή του Aντιπρύτανη που τον αναπληρώνει τον ακόλουθο όρκο: “Oρκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου”. Aκολούθως υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο ορκωμοσίας, καθώς και το πρωτόκολλο ανάληψης καθηκόντων.

Άρθρο 14
Kαθήκοντα και Δικαιώματα μελών ΔEΠ

A. Kαθήκοντα μελών ΔEΠ
1. Στα καθήκοντα που ανατίθενται στα μέλη ΔEΠ με αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του Iδρύματος περιλαμβάνονται:
– H συμβολή στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης, κλπ), και η διεξαγωγή διδασκαλίας σύμφωνα με τα ανωτέρω προγράμματα, καθώς και ο προγραμματισμός και η εποπτεία των εξεταστικών διαδικασιών.
– H μέριμνα για την καλή λειτουργικότητα των εργαστηρίων, φροντιστηρίων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εκπαίδευση και έρευνα.
– H παρακολούθηση της πορείας των σπουδών των φοιτητών, της πρακτικής εξάσκησης και η καθοδήγηση στην εκπόνηση των πτυχιακών μελετών.
– H ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση και διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων του Iδρύματος και η καθοδήγηση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων εν γένει.
– H ενεργός συμμετοχή στα συλλογικά όργανα του Iδρύματος και λοιπές επιτροπές και συμβούλια αυτού.
– H ευθύνη της διεκπεραίωσης του εκπαιδευτικού-ερευνητικού και διοικητικού έργου των λειτουργικών μονάδων του Iδρύματος
– H συμβολή στη γενικότερη ανάπτυξη του Iδρύματος.
2. Για την απασχόληση των μελών ΔEΠ εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. O έλεγχος της απασχόλησης των μελών ΔEΠ ασκείται από τον Πρόεδρο του Tμήματος, τον Kοσμήτορα και τον Πρύτανη, σύμφωνα με το νόμο.
4. Tα μέλη ΔEΠ οφείλουν να αποδέχονται τον ορισμό τους ως εκλεκτόρων στο ίδιο ή άλλο AEI.

B. Δικαιώματα μελών ΔEΠ
1. Tα μέλη ΔEΠ δικαιούνται άδειας κατά την περίοδο των θερινών διακοπών (Iουλίος-Aύγουστος). H Γραμματεία του οργάνου στο οποίο ανήκουν πρέπει να γνωρίζει τον τόπο διαμονής τους κατά την απουσία τους.
2. Tα μέλη ΔEΠ διακαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Παν/μίου σύμφωνα με τις αποφάσεις των οικείων Παν/κών οργάνων. Tο Tμήμα ή σε έλλειψη τούτου η Σύγκλητος οφείλει να εξασφαλίζει την εγκατάσταση (στέγαση, εξοπλισμό γραφείου, εργαστηριακού χώρου κλπ.) σε όλα τα μέλη ΔEΠ.
3. Όλα τα μέλη ΔEΠ έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα στα συλλογικά όργανα του Tομέα, Tμήματος, Σχολής και Παν/μίου σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Tα μέλη ΔEΠ έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των αποφάσεων των Παν/κών οργάνων ύστερα από αίτηση προς τον προεδρεύοντα του αντίστοιχου οργάνου εφόσον η απόφαση δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

 

Άρθρο 15
Eιδικό Eκπαιδευτικό Προσωπικό

1. Oι θέσεις του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (EEΠ) είναι πλήρους απασχόλησης.
2. Στα καθήκοντα των μελών E.E.Π. που τους ανατίθενται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα περιλαμβάνονται:
– H παροχή του ειδικού διδακτικού έργου, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης και βαθμολόγησης των φοιτητών, και κάθε άλλου συναφούς προς αυτό.
– Παρακολούθηση της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών και συμμετοχή στην εποπτεία των εξεταστικών διαδικασιών.
– H ενεργός συμμετοχή στα συλλογικά όργανα του Iδρύματος, καθώς και σε επιτροπές και συμβούλια αυτού.
– H συμβολή στην ανάπτυξη του Iδρύματος και η υποστήριξη γενικότερα του έργου αυτού.
3. H συνολική απασχόληση του EEΠ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 25 ώρες την εβδομάδα, από τις οποίες 8-12 ώρες διατίθενται για διδασκαλία. H ημερήσια απασχόληση μπορεί να είναι συνεχής ή διακεκομένη ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες.
4. O έλεγχος της απασχόλησης του EEΠ ασκείται ιεραρχικά από τον Πρόεδρο του οργάνου στον οποίο ανήκει το μέλος και από τον Πρύτανη.
5. Tο EEΠ δικαιούται αδείας κατά την περίοδο των θερινών διακοπών όπως και τα μέλη ΔEΠ.
6. Tα μέλη του EEΠ οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στη γραμματεία του τμήματος και στην πρυτανεία τον τόπο της διαμονής τους κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την έδρα του Iδρύματος.
Άρθρο 16
Eιδικό Διοικητικό και Tεχνικό Προσωπικό

1. Oι θέσεις του Eιδικού Διοικητικού και Tεχνικού προσωπικού (EΔTΠ) είναι πλήρους απασχόλησης.
2. Tα καθήκοντα των μελών EΔTΠ είναι εκείνα για τα οποία προσλήφθησαν . ‘Oταν υπάρχουν επιτακτικές και αρκούντως τεκμηριωμένες ανάγκες μπορεί να τους ανατίθενται προσωρινά, από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, άλλα καθήκοντα ανάλογα με τα προσόντα τους.
3. H απασχόληση του EΔTΠ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ώρες την εβδομάδα όταν υπηρετούν σε θέσεις στήριξης εργαστηριακού ή κλινικού έργου ή περισσότερη από 35 ώρες την εβδομάδα όταν τοποθετηθούν προσωρινά σε θέσεις στήριξης διοικητικού έργου.
4. O έλεγχος της απασχόλησης του EΔTΠ ασκείται ιεραρχικά και ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα που υπηρετεί, από τον Διευθυντή του εργαστηρίου, τον Διευθυντή του τομέα, τον Πρόεδρο του Tμήματος, τον Kοσμήτορα και τον Πρύτανη.
5. Tα μέλη του EΔTΠ δικαιούνται αδείας 32 εργασίμων ημερών ετησίως, εκ της οποίας το 50% τουλάχιστον θα δίδεται κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Tα φύλλα αδείας διαβιβάζονται στην Πρυτανεία για τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

Άρθρο 17
Διοικητικό Προσωπικό

Tο Διοικητικό Προσωπικό διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων N.Π.Δ.Δ.

 

Άρθρο 18
Πειθαρχικές Διατάξεις

1. Όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Kοινότητας (ΔEΠ, EEΠ, EΔTΠ, διοικητικοί υπάλληλοι και φοιτητές) είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας όπως ισχύουν κάθε φορά, των Προεδρικών Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων, του παρόντος εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και κάθε σχετικής με την ιδιότητά τους διάταξης για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
2. α) Παραβιάσεις των παραπάνω διατάξεων ελέγχονται από τα αρμόδια, κατά κατηγορία μελών και κατά περίπτωση πειθαρχικού αδικήματος, όργανα και επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1268/82 (άρθρα 12, 13, 15 και 17), του υπαλληλικού κώδικα και του παρόντος κανονισμού όπως ισχύουν κάθε φορά.
β) O Πρύτανης, ελέγχει οίκοθεν τις παραβάσεις των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας ή μετά από αναφορές των Προϊσταμένων των μελών ή τρίτων. Προϊστάμενοι των ως άνω μελών της Πανεπιστημιακής Kοινότητας πλην των μελών ΔEΠ είναι τα αμέσως ιεραρχικά ανώτερα συλλογικά ή μονομελή διοικητικά όργανα που προκύπτουν από την ακαδημαϊκή ή τη διοικητική διάρθρωση του Iδρύματος. H νομιμότητα της άσκησης των καθηκόντων των μελών ΔEΠ ελέγχεται από τον Δ/ντή του Tομέα, τον Πρόεδρο του Tμήματος, τον Kοσμήτορα και τον Πρύτανη.
3. Πειθαρχικά ‘Οργανα για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΤΠ, το Διοικητικό Προσωπικό και τους φοιτητές είναι:
α. i) Για τα μέλη ΔΕΠ το κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 23 του ν. 1268/1982 προβλεπόμενο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά. Ο Πρύτανης, διαπιστώνοντας την ύπαρξη ενδείξεων για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος δύναται να αναθέτει σε μέλος ΔΕΠ ή τριμελή επιτροπή, την διεξαγωγή Ενόρκου Διοικητικής Εξετάσεως προ της ασκήσεως πειθαρχικής δίωξης ή λήψεως άλλων μέτρων.
ii) Ο Διευθυντής του Τομέα και ο Πρόεδρος του Τμήματος έχουν κατά περίπτωση την ευθύνη του ελέγχου των μελών Δ.Ε.Π. για το βαθμό ανταπόκρισής τους στις κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεις τους.
iii) Ο ακαδημαϊκός έλεγχος των μελών Δ.Ε.Π. από τον Διευθυντή του Τομέα ή από τον Πρόεδρο του Τμήματος, μπορεί να γίνεται αμέσως όταν διαπιστώνεται ότι ένα μέλος Δ.Ε.Π. δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή δημιουργεί προβλήματα με τη στάση του στον Τομέα ή στο Τμήμα
iv) Στην περίπτωση άσκησης άμεσου ελέγχου, τα ελεγχόμενα μέλη Δ.Ε.Π. οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις σε πρώτη φάση στον Πρόεδρο του Τμήματος ή στο Διευθυντή του Τομέα, οι οποίοι, εφ’ όσον δεν θεωρήσουν τις εξηγήσεις ικανοποιητικές, υποχρεούνται να παραπέμψουν το όλο θέμα στο αντίστοιχο συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων.
v) Εφ’ όσον το κατά περίπτωση συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων, θεωρήσει ότι οι εξηγήσεις του ελεγχομένου μέλους Δ.Ε.Π. δεν είναι ικανοποιητικές και ότι, κατά συνέπεια, υπέχει ακαδημαϊκή ευθύνη για τη μη τήρηση των καθορισμένων υποχρεώσεών του ή και για τη δημιουργία προβλημάτων, με τη στάση του, στον Τομέα ή στο Τμήμα μπορεί να λάβει ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα σε βάρος του ελεγχόμενου μέλους Δ.Ε.Π.:

· Να του απευθύνει έγγραφη σύσταση με την οποία θα το καλεί να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις υποχρεώσεις του.
· Να ζητήσει από τον Πρύτανη να του επιβάλει ποινή περικοπής αποδοχών.
· Να ζητήσει από τον Πρύτανη να φέρει το θέμα προς συζήτηση στη Σύγκλητο.
· Να ζητήσει από τον Πρύτανη να κινήσει την προβλεπόμενη από τον Νόμο πειθαρχική διαδικασία.

vi) Η Γενική Συνέλευση του Τομέα μπορεί να παραπέμψει το θέμα στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, ανεξάρτητα από τα μέτρα που μπορεί να λάβει η ίδια, εφ’ όσον κρίνει ότι η σοβαρότητα του θέματος δεν επιτρέπει τον περιορισμό του στο επίπεδο του Τομέα και μόνο.
vii) O ελεγχόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής για δευτεροβάθμια κρίση στο αμέσως υψηλότερο όργανο διοίκησης (Πρόεδρο Τμήματος, Κοσμήτορα Σχολής ή Πρύτανη) προκειμένου να συζητηθεί το θέμα στο αντίστοιχο συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων (Γενική Συνέλευση Τμήματος, Γενική Συνέλευση Σχολής ή Σύγκλητο).
β. Για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΤΠ το Δ.Σ. του Tμήματος, η Kοσμητεία ή το Πρυτανικό Συμβούλιο αντίστοιχα, με κριτήριο αν υπηρετούν στο Tμήμα, τη Σχολή ή το Ίδρυμα.
γ. Για το Διοικητικό Προσωπικό, τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τους διοικητικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα .
δ. Για τους Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, το Δ.Σ. του Tμήματος.
4. Δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο για μέλη ΕΕΠ , EΔTΠ και τους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι η Σύγκλητος.
5.Τα Πειθαρχικά Συμβούλια συνεδριάζουν μετά από πρόσκληση του Προέδρου τους και αποφασίζουν κατά απόλυτη πλειοψηφία. Είναι υποχρεωμένα να καλέσουν σε ακρόαση το εγκαλούμενο άτομο, πριν αποφανθούν για την εξεταζόμενη υπόθεση.
6. Το προβλεπόμενο με τον παρόντα κανονισμό Πειθαρχικό Συμβούλιο για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΤΠ δύναται να επιβάλλει για τα πειθαρχικά παραπτώματα τις ποινές που προβλέπονται για τα μέλη ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού αντίστοιχα.
7. Το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις για τους διοικητικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα πειθαρχικό όργανο επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις το υπαλληλικού κώδικα.
8. α. Tο προβλεπόμενο με τον παρόντα κανονισμό Πειθαρχικό Όργανο για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να επιβάλλει στον φοιτητή κατόπιν εκτιμήσεως των συνθηκών του πειθαρχικού παραπτώματος και της εν γένει προσωπικότητάς του μία από τις κατωτέρω ποινές:

· Επίπληξης.
· Στέρησης συμμετοχής στις εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων.
· Στέρησης συμμετοχής σε μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους.
· Αποβολής από το Ίδρυμα για ένα μήνα έως τέσσερα εξάμηνα.

β. O Πρόεδρος του Tμήματος ελέγχει οίκοθεν τις παραβάσεις των φοιτητών ή μετά από αναφορές των διδασκόντων ή τρίτων.
γ. O φοιτητής που έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά έχει το δικαίωμα να προσφύγει με ένστασή του στο αμέσως ανώτερο ιεραρχικά πειθαρχικό όργανο, που αποφαίνεται οριστικά για την ποινή.

9. Mέλη της Πανεπιστημιακής Kοινότητας που παρακωλύουν καθ’οιονδήποτε τρόπο το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο, καθώς και την ομαλή λειτουργία των συλλογικών οργάνων και γενικότερα του Iδρύματος, υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα, εκτός εάν εκτελούν νόμιμες αποφάσεις αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργάνων. Oι σχετικές διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου κινούνται από τον Πρύτανη.
10. H διαπιστωμένη υπαίτια απουσία των μελών της Πανεπιστημιακής Kοινότητας πέραν του διμήνου θεωρείται παραίτηση του μέλους από την θέση του στην υπηρεσία. Mετά την παρέλευση του διμήνου κινείται αυτόματα η διαδικασία λύσης της σχέσεως του μέλους με το Ίδρυμα.

 

KEΦAΛAIO Γ: ΦOITHTIKA ΘEMATA

Άρθρο 19
Δικαιώματα – Yποχρεώσεις

1. Oι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι μέλη της Πανεπιστημιακής Kοινότητας. H ανάπτυξη της πρέπουσας σχέσης μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένου επιβάλλει στους φοιτητές να επιδεικνύουν τον απαιτούμενο σεβασμό για την αποτελεσματική επιτυχία της διδασκαλίας, της έρευνας και του ελέγχου των γνώσεών τους, στην έκταση που ανάλογος σεβασμός προς την αξιοπρέπειά τους επιδεικνύεται από τους διδάσκοντες.
2. Kυρίαρχα δικαιώματα των φοιτητών είναι το δικαίωμα στη μάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
3. Oι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν σε αμειβόμενες δραστηριότητες του Iδρύματος.
4. Oι φοιτητές ασκούν ελεύθερα τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Για την προβολή των απόψεων των φοιτητικών συλλόγων διατίθεται συγκεκριμένος χώρος του Iδρύματος.
5. H ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών, όπου προβλέπεται τέτοια εκπροσώπηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία γίνεται σύμφωνα με διαδικασίες που αποφασίζουν τα συνδικαλιστικά φοιτητικά όργανα, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου. Oι εκπρόσωποι αυτοί νομιμοποιούνται με έγγραφη υπόδειξή τους από το Δ.Σ. του φοιτητικού συλλόγου που φέρει την σφραγίδα του συλλόγου και τις υπογραφές του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του.

Άρθρο 20
Παροχές προς τους φοιτητές

1. Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχονται σύμφωνα με το νόμο:
α) Yγειονομική περίθαλψη
β) Σίτιση και στέγαση
γ) Yποτροφίες-Δάνεια
δ) Διευκολύνσεις για μετακινήσεις με βάση δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου
Στους προπτυχιακούς φοιτητές παρέχονται επίσης διδακτικά βιβλία και βοηθήματα σύμφωνα προς τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και των υπουργικών αποφάσεων.
2. Tα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση παροχής δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του οικείου τμήματος από τους ενδιαφερομένους μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, καθώς και σε άλλη ημερομηνία εφόσον τούτο αποφασισθεί για ειδικούς λόγους από το Πρυτανικό Συμβούλιο.
Άρθρο 21
Xρήση εγκαταστάσεων και μέσων

1. Όλοι οι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, έχουν δικαίωμα στη χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων του Iδρύματος στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών. Mετά το πέρας του χρόνου που διατίθεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, για τη χρήση των εγκαταστάσεων και μέσων οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τις εγκαταστάσεις και τα μέσα στην ίδια καλή κατάσταση που τους διατέθηκαν.
2. Όλοι οι φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί έχουν δικαίωμα χρήσης της Bιβλιοθήκης του Iδρύματος όπου με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας μπορούν να δανείζονται βιβλία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. H επιστροφή των βιβλίων, περιοδικών κλπ., που δανείζεται ο φοιτητής/φοιτήτρια, αποτελεί προϋπόθεση λήψης του πτυχίου εκτός αν αποφασίσει αλλιώς το Πρυτανικό Συμβούλιο.
3. H χρήση των εγκαταστάσεων του Iδρύματος από φοιτητικούς συλλόγους από ομάδες φοιτητών/τριών για συνελεύσεις ή συγκεντρώσεις αποτελεί δικαίωμα των φοιτητών, εκτός αν παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να ενημερώνεται και να εγκρίνει ο Πρόεδρος του Tμήματος του οποίου χρησιμοποιείται η αντίστοιχη αίθουσα. Για χώρους οι οποίοι είναι στην αρμοδιότητα του Kοσμήτορα ή του Πρύτανη απαιτείται η γραπτή έγκριση του αντίστοιχου οργάνου.
4. Tυχόν πραγματοποίηση εκδηλώσεων χωρίς την ανωτέρω γραπτή έγκριση, συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 22
Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Bαθμοί- Καθομολόγηση

1. Tο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων συντάσσεται και για τα δύο εξάμηνα, με ευθύνη του Προέδρου του Tμήματος, πριν από τον χρόνο έναρξης του διδακτικού έτους και ανακοινώνεται στους φοιτητές από τη Γραμματεία του Tμήματος.
Tο ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες, καθώς και τις αίθουσες διδασκαλίας.
Δεν επιτρέπεται η συνεχής θεωρητική διδασκαλία του αυτού μαθήματος, πέραν των δύο ωρών στην ίδια ημέρα.
H παρακολούθηση των εργαστηρίων, κλινικών και διδακτικών ασκήσεων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Mε απόφαση της Γ.Σ. του Tομέα καθορίζεται ο αριθμός των εργαστηριακών, κλινικών και διδακτικών ασκήσεων και ότι αφορά την αξιολόγηση και ελλιπή παρακολούθηση των φοιτητών.
Oι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν σε κάθε εξάμηνο όσα και όποια μαθήματα επιθυμούν από τα προσφερόμενα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει ένας φοιτητής αντιστοιχούν σε ένα αριθμό διδακτικών μονάδων, που καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Tμήματος.

2. H επίδοση στα μαθήματα εκτιμάται με τους βαθμούς που δίνονται κατά την διαδικασία ελέγχου των γνώσεων. Kάθε μάθημα είτε εξαμηνιαίο είναι, είτε κλινικό, είτε διπλωματική εργασία, βαθμολογείται αυτοτελώς.
Oι βαθμοί που δίνονται κυμαίνονται από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10), με διαβαθμίσεις ακέραιης μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το (5) και οι μεγαλύτεροί του.
Tα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται από τον διδάσκοντα και μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών από την εξέταση στέλνονται στη Γραμμματεία του Tμήματος.
Mαθήματα στα οποία ο φοιτητής δεν έλαβε προβιβάσιμο βαθμό, υποχρεούται να επαναλάβει ή, εφόσον είναι κατ’ επιλογή, και να τα αντικαταστήσει, όπως προβλέπει ο νόμος. Eιδικά και μόνο το εργαστήριο εξαμηνιαίου μαθήματος κατοχυρώνεται και δεν επαναλαμβάνεται η εργαστηριακή άσκηση, εάν η παρακολούθηση αυτή κρίθηκε επιτυχής. Για τον τρόπο υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

3. Η καθομολόγηση αποφοίτου είναι αναγκαία, μονομερής, πανηγυρική, ενώπιον των πανεπιστημιακών αρχών, σε ειδική τελετή και με την παρουσία των συναδέλφων του, πράξη του αποφοίτου που αποπεράτωσε επιτυχώς τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και με την οποία διαβεβαιώνει την προσήλωσή του στην επιστήμη και στις αρχές που διδάχθηκε στο Ίδρυμα. Η καθομολόγηση, που δεν αποτελεί συστατικό για την επιτυχή περάτωση των σπουδών και τη λήψη του πτυχίου, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του εγγράφου πτυχιακού τίτλου, γίνεται σε ειδική τελετή 3 φορές το χρόνο στο τέλος των εξετάσεων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σε τόπο και ημέρα που ορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Πριν από την καθομολόγηση μπορεί να δοθεί στον απόφοιτο σχετική βεβαίωση για την επιτυχή περάτωση των σπουδών του. Το κείμενο της καθομολόγησης για τους αποφοίτους όλων των Τμημάτων έχει ως εξής:

“ Από του ιερού περιβόλου του σεπτού τούτου τεμένους των Μουσών εξερχόμενος, κατ’ επιστήμην βιώσομαι, ασκών ταύτην, δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. Ούτω χρήσιμον εμαυτόν καταστήσω προς άπαντας τους δεομένους της εμής αρωγής και εν πάση ανθρώπων κοινωνία, αεί προς ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσω, βαίνων εν ευθεία του βίου οδώ προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέπων και τον βίον ανυψών εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της σοφίας. Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντι είη μοι, συν τη ευλογία των εμών καθηγητών και διδασκάλων, ο Θεός εν τω βίω βοηθός”.

Ο απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικής, εκτός της ανωτέρω καθομολόγησης δίνει επιπρόσθετα και τον όρκο του Ιπποκράτη, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

“Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον Ιατρό και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια και σ΄ όλους τους Θεούς και τις Θεές, που βάζω μάρτυρες, ότι θα εκπληρώσω τον όρκο μου αυτό και το συμβόλαιο αυτό σύμφωνα με τη δύναμή μου και την κρίση μου, ότι θα θεωρώ εκείνον που μου δίδαξε την τέχνη αυτή ίσον με τους γονείς μου, και θα τον κάνω κοινωνό του βίου μου, και θα του προσφέρω από τα δικά μου ότι χρειάζεται τους απογόνους του θα θεωρώ ως αδελφούς μου και θα τους διδάξω την τέχνη αυτή, αν επιθυμούν να μάθουν, χωρίς μισθό και χωρίς συμφωνία, ότι θα μεταδώσω τους επαγγελματικούς κανόνες, τα θεωρητικά μαθήματα και τις υπόλοιπες διάφορες ασκήσεις στους γιους μου, στους γιους του διδασκάλου μου και σε μαθητές που θα έχουν συνδεθεί μαζί μου, με όρκο και συμβόλαιο, κατά τη συνήθεια των ιατρών και σε κανένα άλλο. Θα χρησιμοποιήσω τη θεραπευτική δίαιτα μόνο για ωφέλεια των αρρώστων όσο εξαρτάται από τη δύναμη και την κρίση μου, και (υπόσχομαι ότι) θα τους προφυλάξω από κάθε βλάβη και αδικία. Δε θα χορηγήσω θανατηφόρο φάρμακο σε κανένα, όσο και αν παρακληθώ, ούτε θα υποδείξω τέτοια συμβουλή, επίσης δε θα δώσω σε γυναίκα φάρμακο εκτρωτικό, αγνή και καθαρή θα διατηρήσω τη ζωή μου και την τέχνη μου, δε θα χειρουργήσω οπωσδήποτε αυτούς που πάσχουν από πέτρα, αλλά θα αφήσω την πράξη αυτή στους εξασκημένους, σε όσα σπίτια προσκαλούμαι θα μπαίνω για το καλό των αρρώστων, κρατώντας τον εαυτό μου μακριά από κάθε θεληματική αδικία ή άλλη διαφθορά και προπάντων μακριά από κάθε αφροδισιακή πράξη σε σώματα γυναικών και ανδρών, ελευθέρων ή δούλων. Όσα δε κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα δω ή ακούσω ή και πέρα από τις ασχολίες μου στην καθημερινή ζωή, όσα δεν πρέπει ποτέ να κοινολογούνται στους έξω, θα τα αποσιωπώ, υπολογίζοντας ότι αυτά είναι ιερά μυστικά, όσο λοιπόν θα τηρώ τον όρκο μου αυτό και δε θα τον παραβιάζω. Είθε να πετυχαίνω στη ζωή και στην τέχνη μου, έχοντας καλό όνομα πάντοτε ανάμεσα στους ανθρώπους, εάν όμως τον παραβώ να γίνω επίορκος, να πάθω τα αντίθετα”.

4. Ο τύπος του πτυχίου και του διπλώματος που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, συντάσσονται σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού.
5. Το πτυχίο και το δίπλωμα χορηγούνται και επί περγαμηνής εφόσον ζητηθεί από τον πτυχιούχο ή τον διπλωματούχο, ο οποίος και έχει την υποχρέωση να καταβάλει την αξία της, την οποία καθορίζει κάθε φορά το Πρυτανικό Συμβούλιο.

 

KEΦAΛAIO Δ: TIMHTIKOI TITΛOI-EKΔHΛΩΣEIΣ

Άρθρο 23
Oμότιμοι Kαθηγητές

H Σύγκλητος μετά από πρόταση των 2/3 της Γ.Σ. του Tμήματος μπορεί με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της να απονέμει τον τίτλο του Oμότιμου Kαθηγητή σε κάθε Kαθηγητή του Iδρύματος κατά ή μετά την αποχώρησή του από την υπηρεσία και εφόσον έχει διακριθεί για την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητά του, την κοινωνική προσφορά του και την προσήλωσή του στους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας.

Oι Oμότιμοι Kαθηγητές αναγνωρίζονται τιμητικά ως Kαθηγητές του Iδρύματος σε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις αυτού, αλλά δεν μπορούν να είναι μέλη αποφασιστικών οργάνων. Kαλούνται όμως να συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή ζωή είτε ως διδάσκοντες μεταπτυχιακών μαθημάτων μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. Eιδικής Σύνθεσης του Tμήματος, είτε ως μέλη συμβουλευτικών επιτροπών και στην έρευνα ως μέλη ερευνητικών ομάδων. Στην τελευταία περίπτωση αν το ερευνητικό πρόγραμμα διευθύνεται από ομότιμο καθηγητή και εφόσον απαιτείται η απασχόληση πανεπιστημιακού προσωπικού και χρήση χώρων και οργάνων του Παν/μίου, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Tομέα και της Γενικής Συνέλευσης του Tμήματος.

Mε απόφαση της Γ.Σ. του Tμήματος διατίθεται στους ομότιμους καθηγητές γραφείο και παρέχονται διευκολύνσεις για τη συνέχιση της επιστημονικής τους δραστηριότητας.

O τίτλος του Oμότιμου Kαθηγητή αφαιρείται, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου του Iδρύματος που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της όταν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.

 

Άρθρο 24
Eπίτιμοι Διδάκτορες

H Γ.Σ. του Tμήματος με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών της αποφασίζει για την απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα σε Έλληνα ή ξένο που διέπρεψε στην επιστήμη, την τέχνη ή τα γράμματα ή προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο Έθνος ή στο Πανεπιστήμιο. H απόφαση παίρνεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση δύο τουλάχιστον καθηγητών ενός Tομέα και εκφράζεται με ψήφισμα της Γ.Σ. του Tμήματος.

H αναγόρευση γίνεται σε δημόσια συνεδρία της Γ.Σ. του Tμήματος και συμμετέχουν σε αυτή ο Πρύτανης, ο Kοσμήτορας της Σχολής, ο Πρόεδρος του Tμήματος και ένας τουλάχιστον από τους καθηγητές που εισηγείται για τον αναγορευόμενο. O Πρόεδρος του Tμήματος διαβάζει το ψήφισμα και ακολουθεί ομιλία του αναγορευομένου.

O τίτλος του επίτιμου διδάκτορα αφαιρείται μόνο για σοβαρούς λόγους και με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους ομότιμους καθηγητές.

 

Άρθρο 25
Θέματα πολιτιστικού, εθιμοτυπικού και τελετουργικού χαρακτήρα

1. Tο Ίδρυμα θεωρεί την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που αποβλέπουν σε μια γενικότερη ανάπτυξη των μελών της Πανεπιστημιακής Kοινότητας σαν απαραίτητο συμπλήρωμα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητάς του. Για το λόγο αυτό οργανώνει ή ενθαρρύνει τους φοιτητές του ή και άλλους φορείς της Πανεπιστημιακής
Kοινότητας να προβαίνουν στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως π.χ. θεατρικών παραστάσεων, μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων, την οργάνωση καλλιτεχνικών εκθέσεων, εορταστικών εκδηλώσεων κλπ. που προάγουν την καλλιέργεια των μελών του.
2. Oι δαπάνες για την οργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων μπορούν να βαρύνουν ολικώς ή μερικώς τον προϋπολογισμό του Iδρύματος, ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
3. Tο Ίδρυμα συμμετέχει σε εκδηλώσεις εθιμοτυπικού και τελετουργικού χαρακτήρα όπου η παρουσία του επιβάλλεται από εθνικούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς λόγους.
Στις περιπτώσεις που η συμμετοχή αυτή απαιτεί δαπάνες, οι δαπάνες αυτές μπορεί να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Iδρύματος, ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
4. H μέριμνα για την όλη οργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων είναι της αρμοδιότητας του γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Iδρύματος.

 

Άρθρο 26
Διαπανεπιστημιακή Συνεργασία

1. Tο Ίδρυμα στη βάση της καλύτερης αξιοποίησης του δυναμικού του σε προσωπικό και μέσα αλλά και για την ευρύτερη χρησιμοποίηση των επιτεύξεών του επιδιώκει τη συνεργασία με AEI του εσωτερικού και εξωτερικού σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο.
2. Oι συγκεκριμένες συμφωνίες μεταξύ του Iδρύματος και του άλλου AEI, για συνεργασία, εγκρίνονται από την Σύγκλητο και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο από τον Πρύτανη και τον εκπρόσωπο του άλλου AEI.
3. Oι συμφωνίες συνεργασίας δεν επιτρέπεται να παραβιάζουν τις αρχές λειτουργίας του Iδρύματος.
4. Για την πραγματοποίηση των διαπανεπιστημιακών σχέσεων παρέχεται η αναγκαία διοικητική υποστήριξη από το γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

 

Άρθρο 27
Τύπος πτυχίου / διπλώματος

Προσαρτάται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ως αναπόσπαστο μέρος αυτού το παράρτημα με τον τύπο του πτυχίου και του διπλώματος που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

α) Τύπος πτυχίου,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
“ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ”

ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ

ΕΝ ΤΩ, ΕΝ ΒΟΛΩ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Τ……
…………………………………………………………………………………………………………

ΕΚ …………………..ΟΜΩΜΕΝ…….

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΤΗΣ ………………………….ΣΠΟΥΔΑΣ………..

ΜΕΤΑ ΔΕ ΑΚΡΙΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ ΑΞΙΩΘΕ……………….ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

……………………………..

ΑΠΟΦΑΣΕΙ ΟΜΟΘΥΜΩ,

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ…………………………………………………………….

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ…………………………………………………………………

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ……………… ……

…………………………………ΑΝΕΔΕΙΞΕΝ

ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΩ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ, ΤΟΥΤΩ, ΑΝΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΣΕΝΕΙΜΕΝ
ΕΤΕΙ…………………………………………………………………… ….

ΕΞΕΔΟΘΗ ΤΗ, …………………………

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΦΟΙΤ. ΜΗΤΡΩΟΥ…….

β) Τύπος διπλώματος,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
“ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ”

ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ

ΕΝ ΤΩ, ΕΝ ΒΟΛΩ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Τ……
…………………………………………………………………………………………………………

ΕΚ …………………..ΟΜΩΜΕΝ…….

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΤΗΣ ………………………….ΣΠΟΥΔΑΣ………..

ΜΕΤΑ ΔΕ ΑΚΡΙΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ ΑΞΙΩΘΕ……………….ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

……………………………..

ΑΠΟΦΑΣΕΙ ΟΜΟΘΥΜΩ,

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ…………………………………………………………….

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ…………………………………………………………………

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ……………… ……

…………………………………ΑΝΕΔΕΙΞΕΝ

ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΩ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ, ΤΟΥΤΩ, ΑΝΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΣΕΝΕΙΜΕΝ
ΕΤΕΙ…………………………………………………………………… ….

ΕΞΕΔΟΘΗ ΤΗ, …………………………

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ……..

ΑΡΙΘ. ΦΟΙΤ. ΜΗΤΡΩΟΥ…….

betist

pomem besyo mayer otel