Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208-Α), οι μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού φοιτητών Α.Ε.Ι. επιτρέπονται:

Α. ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ:

· Πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων.

· Παιδιά θυμάτων της τρομοκρατίας

· Ορφανοί από ένα ή δύο γονείς

· Διακριθέντες στον τομέα του αθλητισμού

· Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από το Τμήμα προέλευσης

4. Ατομικό δελτίο επιτυχίας ή αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών

5. Αντίγραφο του προγράμματος σπουδών θεωρημένο από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης

6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κ.λπ.), από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

Β. ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ (για λόγους οικονομικούς και υγείας των γονέων)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από το Τμήμα προέλευσης

4. Ατομικό δελτίο επιτυχίας ή αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών

5. Αντίγραφο του προγράμματος σπουδών θεωρημένο από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης

6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κ.λπ.), από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

8. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του ενδιαφερομένου των τριών τελευταίων οικονομικών ετών. 9. Βεβαίωση του Τμήματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδερφού στην περίπτωση που υπάρχει αδερφός που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ.

Τα δικαιολογητικά για όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου.

betist

pomem besyo mayer otel